ประกาศรับสมัครงาน

  รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ เพื่อมาทำงานที่ สทข.3 ปทุมธานี เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพื่อทดแทน บุคลากรที่ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่า เนื่องจาก สทข.3 มีโครงการจัดการธรณีพิบัติภัยดินถล่ม ในพื้นที่ 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เลย สระบุรี ลพบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด เพชรบุรี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี 2 พฤษภาคม 2560 8
  ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งนิติกร ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ 20 เมษายน 2560 2
  ประกาศคณะกรรมการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของกรมทรัพยากรธรณี 12 เมษายน 2560 0
  ประกาศคณะกรรมการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของกรมทรัพยากรธรณี 12 เมษายน 2560 1
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือก ในตำแหน่งนิติกร ของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ 4 เมษายน 2560 1
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุนการศึกษาจากเงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. 2560 (ทุนการศึกษาภายในประเทศ) 3 เมษายน 2560 4
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ในตำแหน่งนิติกร 13 มีนาคม 2560 2
  ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของกรมทรัพยากรธรณี 1 มีนาคม 2560 6
  ประกาศกรมทรัพยากรธรณี เรื่อง การให้ทุนการศึกษาจากเงินอุดหนุน ประจำปี พ.ศ. 2560 20 กุมภาพันธ์ 2560 0