ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมารวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐศาสตร์แร่ จำนวน 1 งาน 28 พฤษภาคม 2561 2
  ตารางราคากลางราคาอ้างอิง)จ้างศึกษาวิเคราะห์อายุของหินงอกด้วยทอร์เรียม-230(Th230-Dating) และค่าการเปลี่ยนแปลงของไอโซโทปเสถียรของออกซิเจน-18 จำนวน 1 งาน 28 พฤษภาคม 2561 3
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์เคมีเพื่อหาปริมาณธาตุหายากและธาตุองค์ประกอบอื่น จำนวน 320 ตัวอย่าง 15 พฤษภาคม 2561 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างเหมาบริการจัดทำข้อเสนอแนะในการป้องกันน้ำใต้ดินและน้ำท่วมขังของแหล่งขึ้นทะเบียนซาก ฯบริเวณไม้กลายเป็นหินต้นที่ 1 และไม้กลายเป็นหินที่พบใหม่ในสระน้ำ จำนวน 1 งาน 11 พฤษภาคม 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อแบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ(cab)พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 2 คัน 11 พฤษภาคม 2561 0
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 KVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) จำนวน 2 เครื่อง 10 พฤษภาคม 2561 3
  ตารางราคา(ราคาอ้างอิง)จ้างจัดทำด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ อุทยานธรณีสตูล สู่อุทยานธรณีโลก จำนวน ๑ งาน 10 พฤษภาคม 2561 0
  ตารางราคากลางจ้างปรับปรุงห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี พร้อมบันไดขึ้นชั้น 2 อาคารมรกต จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 2 23 เมษายน 2561 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างขุดร่องสำรวจธรณีวิทยาแผ่นดินไหว 23 มีนาคม 2561 3