ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) และเครื่องคอมพวเตอร์ (NOtebook) 1 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจสอบบำรุงรักษาระบบตรวจวัดแผ่นดินไหวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศ จัดซื้อวัสดุเครื่องเขียน สำหรับการประชุม 1 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562 3
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายข้อมูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 สิงหาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำโล่ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 15 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำกระเป๋า สำหรับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ เสริมสร้างความร่วมมือของชุมชนให้ปลอดภัย ในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 230 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาผ่านสื่อวิทย จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 กรกฎาคม 2562 1