ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างจัดทำบันทึกข้อมูลแผ่นดินไหว 23 มีนาคม 2561 2
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา การใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรณีและ เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน 21 มีนาคม 2561 0
  ตารางราคากลางจ้างปรับปรุงห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี พร้อมบันไดขึ้นชั้น 2 อาคารมรกต จำนวน 1 งาน 6 มีนาคม 2561 1
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างเหมาบริการทำงานด้านตรวจสอบและจัดทำข้อมูลด้านการพัสดุ เพื่อประกอบการดำเนินงานด้านการพัสดุ จำนวน 1 งาน 27 กุมภาพันธ์ 2561 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมี จำนวน 26 รายการ 22 กุมภาพันธ์ 2561 3
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และสารเคมีสำหรับเครื่องอะตอมมิกแอบซอร์พชั่นสเปกโตรมิเตอร์และเครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุที่มีน้อยในตัวอย่าง จำนวน 16 รายการ 22 กุมภาพันธ์ 2561 2
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างพิมพ์หนังสือรายงานประจำปี 2560 กรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1,000 เล่ม 21 กุมภาพันธ์ 2561 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อสารเคมี จำนวน 8 รายการ 20 กุมภาพันธ์ 2561 2
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างจัดมหกรรมเปิดโลกธรณีวิทยา เพื่อการท่องเที่ยว ครั้งที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ภายในศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 1 งาน 16 กุมภาพันธ์ 2561 1