ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างกำจัดปลวก บริเวณภายในพื้นที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ตุลาคม 2562 1
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องวงจรปิด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ตุลาคม 2562 0
  จ้างเหมาบริการขนย้ายและติดตั้งครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 งาน 21 ตุลาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 120 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านการบริหารงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป ณ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562 1
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป ณ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานด้านพัสดุปฏิบัติงานที่ ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป ณ สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ตุลาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติงานช่วยเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานพัสดุ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (นายไกร ปรืชื่น) 17 ตุลาคม 2562 0