ข่าวจัดซื้อ / จัดจ้าง

  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบแผ่นพับ (อาร์ตเวิร์ค) พร้อมจัดพิมพ์แผ่นพับถ้ำอุไรทอง จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562 3
  เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง และพนักงานขับรถยนต์ ระหว่างวันที่ ๒ - ๖ เมษายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562 0
  จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง หมายเลขทะเบียน ฌธ-๔๑๖๘, หมายทะเบียน ๗ข-๑๙๗๔ และ หมายเลขทะเบียน ชพ ๖๒๒ รวมจำนวน ๓ คัน 22 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อปากกา สำหรับใช้ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบศูนย์เรียนรู้ธรณีพิบัติภัยรายภาคในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้ลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลภาคใต้ฝั่งตะวันออก"จังหวัดสุราฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช จำนวน 70 ด้าม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 มีนาคม 2562 2
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำเอกสารประกอบการประชุม จำนวน ๑ รายการ 22 มีนาคม 2562 0
  จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อสื่อความหมายทางธรณีวิทยา จำนวน ๑ งาน 21 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านธุรการ ประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกกรมทรัพยากรธรณี ติดต่อประสานงาน สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 1-4 ของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน ปฏิบัติงานที่ฝ่ายสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 0
  ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาจ้างเหมาบริการทำงานด้านการรับ-ส่งหนังสือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และรับ-ส่ง จดหมาย ไปรษณียภัณฑ์ของกรมทรัพยากรธรณี จำนวน 1 งาน ปฏิบัติงานที่ฝ่ายสารบรรณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 มีนาคม 2562 0