ประกาศราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างวิเคราะห์เคมีเพื่อหาปริมาณธาตุหายากและธาตุองค์ประกอบอื่น จำนวน 320 ตัวอย่าง 13 กุมภาพันธ์ 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างซ่อมเปลี่ยนมอเตอร์เครื่องบดละเอียด จำนวน 1 งาน 8 กุมภาพันธ์ 2561 1
  ตารางราคากลาง(อ้างอิง)จ้างสำรวจและตรวจสอบเครื่องตรวจติดตามการเคลื่อนตัวของมวลดิน จำนวน 10 สถานีตรวจวัด 5 กุมภาพันธ์ 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ซื้อใบเลื่อยตัดหิน จำนวน 4 ใบ 30 มกราคม 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างพิมพ์ข่าวสารกรมทรัพยากรธรณี (DMR s Newletter) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 1 งาน 23 มกราคม 2561 0
  ตารางราคากลางจ้างจัดตั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร ชั้น 2 พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 แห่ง 16 มกราคม 2561 1
  ตารางราคากลางจ้างจัดตั้งส่วนจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคาร พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี(ระยะที่ 2) 1 งาน 10 มกราคม 2561 3
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างที่ปรึกษา ศึกษาพฤติกรรมการเลื่อนตัวของรอยเลื่อนที่คาดว่าจะมีพลัง รอยเลื่อนลำตะคอง จำนวน 1 งาน 9 มกราคม 2561 1
  ตารางราคากลาง(ราคาอ้างอิง)จ้างปรับปรุงอาคารคลังตัวอย่างแร่ ณ ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง จำนวน 1 งาน(ครั้งที่ 2) 9 มกราคม 2561 2