ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย
 

หน้าหลัก

โครงสร้างฐานข้อมูล

ระบบนำเข้าข้อมูล

ระบบสอบถามข้อมูล

                   
 
          ฐานข้อมูลเรื่องต่างๆ ตามภารกิจของกรมทรัพยากรธรณีได้ออกแบบเพื่อใช้เป็นหลักในการพัฒนาและบริหารจัดการในรูปแบบของระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System) ดังนั้น เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลเรื่องต่างๆ ได้มีประสิทธิภาพ จึงควรจะต้องศึกษาพร้อมทั้งทำความเข้าใจในโครงสร้างฐานข้อมูลต่างๆ ต่อไปนี้
 
                   
1. ธรณีวิทยา
       1.1 ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:250,000
       1.2 ธรณีวิทยา มาตราส่วน 1:50,000
       1.3 จุดสำรวจธรณีวิทยา
       1.4 หลุมเจาะระดับตื้น 
2. ทรัพยากรแร่
       2.1 พื้นที่แหล่งแร่
       2.2 พื้นที่ศักยภาพแร่
       2.3 บริเวณพบแร่
       2.4 พื้นที่ผลิตแร่
       2.5 โครงการเร่งรัดการสำรวจฯ (ครส.)
       2.6 ปริมาณแร่สำรอง
3. ซากดึกดำบรรพ์
       3.1 ซากดึกดำบรรพ์จากการสำรวจ
       3.2 ซากดึกดำบรรพ์จากแหล่งอื่น
       3.3 แหล่งซากดึกดำบรรพ์
 
 
 
 
 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
       5.1 พื้นที่จำแนกเขตฯ
       5.2 แหล่งอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา
       5.3 น้ำพุร้อน
       5.4 ธรณีฟิสิกส์ทางอากาศของ Kenting
6. ธรณีฟิสิกส์