นายสมหมาย เตชวาล
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
 
 
นายนิวัติ มณีขัติย์
รองอธิบดี
 
 
 
 
 
 
 
 
-ว่าง-
รองอธิบดี
 
 
นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการกรม
 
 
 
นายนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษา
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ว่าง-
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิจัยและพัฒนาธรณีวิทยา
 
 
นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร
ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา
 
นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรแร่
 
นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล
ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 
นายอนุกูล วงศ์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีธรณี
 
 
นายสมบุญ โฆษิตานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
 
นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรณี
 
นายนิมิตร ศรคลัง
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
 
 
 
 
 
 
 
 
-ว่าง- 
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
 
 
น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีดาแก้ว
เลขานุการกรม 
สำนักงานเลขานุการกรม
นายนิวัติ บุญนพ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี
เขต 1
 
นายทินกร ทาทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี
เขต 2
 
นายธวัชชัย เทพสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี
เขต 3
 
 
 
 
 
 
 
นายสมชัย ชัยเสน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4
 
นายธีรพงษ์ ทองมาก
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ว่าง-
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 
 
นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร