นายสมหมาย เตชวาล
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
 
 
นายนิวัติ มณีขัติย์
รองอธิบดี
 
 
นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต
รองอธิบดี
 
 
นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการกรม
 
 
นายนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษา
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
 
นายสมบุญ โฆษิตานนท์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิจัยและพัฒนาธรณีวิทยา
 
นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร
ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยา
 
 
นางสาวกฤตยา ปัทมาลัย
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองทรัพยากรแร่
 
นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล
ผู้อำนวยการกองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 
 
นายอนุกูล วงศ์ใหญ่
ผู้อำนวยการกองเทคโนโลยีธรณี
 
 
 
นางสาวจุฬาณี โกวิทยา
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
 
นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรณี
 
 
นายนิมิตร ศรคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
 
 
นางอัปสร สอาดสุด
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
 
น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีดาแก้ว
เลขานุการกรม
สำนักงานเลขานุการกรม
 
นายนิวัติ บุญนพ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี
เขต 1
 
นายทินกร ทาทอง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี
เขต 2
 
นายธวัชชัย เทพสุวรรณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี
เขต 3
 
 
 
 
 
 
นายสมชัย ชัยเสน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4
 
นายธีรพงษ์ ทองมาก
ผู้อำนวยการกลุ่มงานนิติการ
 
 
 
 
 
 
 
 
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 
นายเมธา ยังสนอง
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร