นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล
รักษาราชการแทน อธิบดี
 
 
นายนิวัติ มณีขัติย์
รองอธิบดี
 
นายสมหมาย เตชวาล
รองอธิบดี (CIO)
 
 
นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการกรม
 
 
นายนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษา
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
 
นายสมภพ วงศ์สมศักดิ์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
วิจัยและพัฒนาธรณีวิทยา
 
นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร
ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยา
 
นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรแร่
 
นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล
ผู้อำนวยการสำนักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 
นายอนุกูล วงศ์ใหญ่
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีธรณี
 
 
นายสมบุญ โฆษิตานนท์
ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศ
ทรัพยากรธรณี
 
นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร
ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรณี
 
นายนิมิตร ศรคลัง
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์
 
 
นายต่อศักดิ์ ประสมทรัพย์
ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์
และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
 
น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีดาแก้ว 
เลขานุการกรม
 
นายนิวัติ บุญนพ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี
เขต 1
 
นายทินกร ทาทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี
เขต 2
 
นายธวัชชัย เทพสุวรรณ
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี
เขต 3
 
 
 
 
 
 
 
นายสมชัย ชัยเสน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรณี
เขต 4
 
นายธีรพงษ์ ทองมาก
ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ
 
 
 

น.ส.มรกต ศิริวัฒนาโรจน์
ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
 
 
 
นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร