ฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศกลางด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย
 

หน้าหลัก

โครงสร้างฐานข้อมูล

ระบบนำเข้าข้อมูล

ระบบสอบถามข้อมูล

             
 
          ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า ระบบฐานข้อมูล WebGIS นั้น กรมทรัพยากรธรณีได้เริ่มพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยเริ่มจากข้อมูลพื้นฐานของกรมทรัพยากรธรณีในเรื่องต่างๆ ที่ได้เคยจัดทำไว้เป็น shape file แล้วนำมาบริหารจัดการให้เป็นระบบฐานข้อมูลที่มีมาตรฐานเดียวกัน ลดความซ้ำซ้อน ง่ายแก่การนำไปใช้ประโยชน์ของทั้งบุคลากรในกรมทรัพยากรธรณี และประชาชนทั่วไป ตลอดจนได้พัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับการนำเข้าและปรับปรุงข้อมูลเชิงบรรยายผ่านเว็บด้วย
         
          หลังจากนั้นในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2554 กรมทรัพยากรธรณีได้พัฒนาระบบงานด้านธรณีพิบัติภัย ทรัพยากรแร่ พร้อมและปรับปรุงระบบงานเดิมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อีกรวม 4 ครั้ง โดยเฉพาะการสร้างเครื่องมือเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานในการเตรียมข้อมูลเชิงบรรยาย และนำเข้าสู่ฐานข้อมูลเรื่องนั้นๆ
         
          ต่อมาหลังจากที่ได้เข้าร่วมในโครงการพัฒนาและเผยแพร่ฐานข้อมูลแร่ของอาเซียน ซึ่งเป็นภารกิจลำดับต้นๆ ของคณะทำงานด้านสารสนเทศและฐานข้อมูลแร่ธาตุอาเซียน (Working Group on Mineral Information and Database; WGMID) กรมทรัพยากรธรณีได้นำมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลของ OGC (Open Geospatial Consortium) มาปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้เป็นรูปแบบเดียวกับประเทศอื่นๆ ในอาเซียน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยการพัฒนาในส่วนนี้ได้นำโปรแกรมรหัสเปิดมาใช้ดำเนินการเป็นหลัก ดังนั้น browser ที่ใช้จึงมีความแตกต่างกับโปรแกรมประยุกต์สำหรับการนำเข้าข้อมูลเชิงบรรยาย
         
          เนื่องจากโปรแกรมประยุกต์สำหรับการนำเข้าข้อมูล และการสอบถาม/แสดงผลถูกพัฒนาเพื่อใช้กับ browser ที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นที่ผู้ประสงค์จะใช้ข้อมูลควรทราบถึงข้อจำกัดของแต่ละระบบก่อนดังนี้
          1. ระบบนำเข้าข้อมูลเชิงบรรยาย ต้องใช้กับ browser ที่เป็น Internet Explorer (IE)
          2. ระบบสอบถามข้อมูล ใช้กับทุก browsers