อะเกต,โมรา ( Agate )

 

ชื่อแร่
 อะเกต,โมรา ( Agate ) หมายถึง คาลซิโดนิช ทีมี ลายเป็นชั้นๆมักโค้งเป็น ลอนคลื่นและในแต่ละชั้น คดโคังนั้นมีสีต่างๆ กัน ลักษณะของชั้น (band) ที่เกิดขึ้นนี้จะเห็นได้ว่ามี สีต่างกันหรือมีความโปร่ง แสงต่างกัน เนื้อค่อนข้าง พรุน

อะเกต,โมรา ( Agate )   อะเกต,โมรา ( Agate )