แอมะซอนสโตน ( Amazonstone )

แอมะซอนสโตน ( Amazonstone )

ชื่อแร่
ไมโครไคลน์ Microcline ชนิดสีเขียว Amazonstone มาจากภาษากรีก ไมโคร (micro) แปลว่าเล็ก และ (Incline) แปลว่า เอียง เนื่องจากแนวแตกเรียบซึ่ง เกือบจะตั่งฉากกัน คือ เอียงไปเล็กน้อย

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
รูปผลึกระบบไทรคลินิก อาจ เกิดเป็นผลึกแฝดแนวแตก เรียบ 2แนวเกือบตั่งฉากกัน แข็ง 6 ถ.พ. 2.45-2.57 วาว คล้ายแก้ว สีขาว เหลืองอ่อน หรือสีแดง ไมโครไคลน์ ชนิดที่มีสีเขียว เรียกว่า แอมะซอนสโตน (Amazonstone) เนื้อผลึกมีลักษณะ โปร่งแสงถึงโปร่งใส

 
คุณสมบัติทางเคมี
คล้ายกับออร์โทเคลส สูตรเคมี KAISi3O8 โซเดียมอาจจะเข้าไปแทนที่ ี่โพแทสเซี่ยม

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
แตกต่างจากออร์โทเคลสตรงที่ระบบผลึกต่างกัน และมีผลึกแฝด ซึ่จะสังเกตได้ใน กล้องจุลทรรศน์เท่านั้น และดูจากสี ถ้าเฟลด์สปาร์มีสีเขียวเข้มหรือออกสีฟ้าก็เป็น ไมโครไคลน์เรียกแอมะซอนสโตน

การเกิด
เกิดร่วมกับออร์โทเคลส

แหล่ง
ในประเทศไทย พบที่ จังหวัดราชบุรี และในแหล่งเพกมาไทต์ทั่วไป

ประโยชน์
เช่นเดียวกับออร์โทเคลส สำหรับแอมะซอนสโตนนำไปขัดทำหินประดับ ชนิดดีๆ คือเนื้อสีเขียวสวย นิยมนำมาเจียรในเป็นรัตนชาติ
 

แอมะซอนสโตน ( Amazonstone )