วิเคราะห์ตัวอย่างแร่ หิน โลหะ และ โลหะผสมเพื่อหาความถ่วงจำเพาะ

ตัวอย่าง

ค่าธรรมเนียม

1. แร่ ตัวอย่างละ 200 บาท
2. หิน ตัวอย่างละ 200 บาท
3. โลหะ และโลหะผสม ตัวอย่างละ 200 บาท