ตรวจสอบอัญมณี หรือรัตนชาติ เพื่อพิสูจน์ความแท้จริงและคุณภาพพร้อมออกใบรับรอง

ตัวอย่าง

ค่าธรรมเนียม

1. อัญมณี หรือรัตนชาติที่เจียระไนแล้ว ตัวอย่างละ 400 บาท
2. อัญมณี หรือรัตนชาติที่ยังไม่ได้เจียระไน ตัวอย่างละ 400 บาท

ติดต่อ : กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี กลุ่มวิเคราะห์ตรวจสอบรัตนชาติและธรณีวัตถุ ชั้น 3 อาคารมรกต  โทร. 02-6219675-78 หรืองานธุรการ ชั้น 2 อาคารเพชร  โทร. 02-6219553