วิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณีทางวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณีทางวิทยาศาสตร ค่าธรรมเนียม
1.การตรวจสอบรัตนชาติหรืออัญมณีเพื่อพิสูจน์ความแท้จริง หรือคุณภาพ 400
2.การหาค่าความถ่วงจำเพาะของตัวอย่างแร่ หิน โลหะ และโลหะผสม 200
3.การตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี หรือธรณีวัตถุ ทางฟิสิกส์ที่ไม่ต้องใช้วัสดุ เพื่อหาชนิดและองค์ประกอบ 100
4.การตรวจสอบแร่และหิน โดยการทำแผ่นหินบาง(Thin Section)  
4.1 โดยวิธีศิลาวรรณนา 500
4.2 ตรวจสอบลักษณะเนื้อหิน(Texture)เพื่อหาปริมาณของแร่หลักและแร่รอง 500
5.การวิเคราะห์ตรวจสอบ ผงผลึก หรือตัวอย่างบดละเอียดเพื่อหาชนิดแร่หรือสารประกอบ หรือธาตุ 500
6.ค่าตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ดังต่อไปนี้  
6.1 เครื่องเอ็กซเรย์ดิฟแฟรกโทมิเตอร์(X-ray Diffractometer)เพื่อหาชนิดของแร่หรือสารประกอบ 1,000
6.2 เครื่องเอนนียีดีสเปอร์ซีพเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์สเปกโทรมิเตอร์ (Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Spectrometer)เพื่อหาชนิดของธาตุองค์ประกอบ 500
6.3 เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟรา-เรดสเปกโทรมิเตอร์ (Fourier Transform Infra-red Spectrometer)เพื่อหาชนิดของแร่และสารอินทรีย์บางชนิด 500
6.4 เครื่องรามานสเปกโทรมิเตอร์ (Laser Raman Spectrometer)เพื่อหาชนิดของแร่ 500
7.การหาความขาวสว่าง(Brightness)ของตัวอย่างบดละเอียดแล้ว 200