แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณีหรือรัตนชาติ

การให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบอัญมณีหรือรัตนชาติ

ช่วงยื่นคำขอ ระยะเวลารอคอย
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
ผู้ขอใช้บริการ
นำตัวอย่างมาตรวจสอบ
เบื้องต้นและรับใบรับตัวอย่าง
(ตึกมรกต ชั้น 3)

 

 
ยื่นคำขอรับบริการ
และรับใบชำระค่าธรรมเนียม
รับใบตอบรับคำขอรับบริการ
(ตึกเพชร ชั้น 2)

 

 
ชำระค่าธรรมเนียม
ที่กลุ่มงานคลังและ
รับใบเสร็จรับเงินก่อนเวลา 16.30 น.
(ตึกเพชร ชั้น1)

 

 
วิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่าง
อัญมณีหรือรัตนชาติ
 
แสดงใบเสร็จรับเงินและใบรับตัวอย่าง
รับผลการตรวจสอบและรับตัวอย่างคืน
(ตึกมรกต ชั้น3)

 

(45 นาที)

(20 นาที)

(15 นาที)

(1-6 วัน)

 

สรุป
1. ช่วงยื่นคำขอ 3 ขั้นตอน 3 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 4 ขั้นตอน 7 วัน