การประเมินผลการปฎิบัติราชการ
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ
พ.ศ. 2561 ทธ.
พ.ศ. 2560 ทธ.
พ.ศ. 2559 ทส
พ.ศ. 2557 ทส
พ.ศ. 2556 ทส
พ.ศ. 2555 ทส
พ.ศ. 2554 ทส
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
  รายงานผลการปฏิบัติราชการ
พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
พ.ศ. 2560 รอบ 12 เดือน
พ.ศ. 2559 รอบ 12 เดือน
พ.ศ. 2559 รอบ 6 เดือน
พ.ศ. 2558 รอบ 12 เดือน
พ.ศ. 2558 รอบ 6 เดือน
พ.ศ. 2557
พ.ศ.2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
พ.ศ. 2547
  ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรธรณี
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
พ.ศ. 2558
พ.ศ. 2557 ทส
พ.ศ. 2557 ทธ.
พ.ศ. 2556
พ.ศ. 2555
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2553
พ.ศ. 2552
พ.ศ. 2551
พ.ศ. 2550
พ.ศ. 2549
พ.ศ. 2548
  คู่มือการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2559
  KPI Template
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard (พ.ศ.2552-2555)
แผนปฏิบัติการตามแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล HR Scorecard ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พฤษภาคม 2554
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี กุมภาพันธ์ 2553
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี พฤษภาคม 2552
 แผนที่ยุทธศาสตร์ กรมทรัพยากรธรณี
แผนที่ยุทธศาสตร์ ทธ. ที่สอดคล้องกับ ทส. 2558
แผนที่ยุทธศาสตร์ ทส. 2558
แผนที่ยุทธศาสตร์ กรมทรัพยากรธรณี
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการทุจริต กรมทรัพยากรธรณี ประจำปี 2552