กรมทรัพยากรธรณี
ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่

 ธรณีวิทยาประเทศไทยคืออะไร
 

ตารางเวลาทางธรณีวิทยา

EON
(บรมยุค)

ERA
(มหายุค)

PERIOD
(ยุค)

EPOCH
(สมัย)

DURATION
(เวลาล้านปี)

Phanerozoic
Cenozoic       Quaternary  Holocene
0.011-Today
Pleistocene
1.8-0.011
Tertiary     Pliocene
5-1.8
Miocene
23-5
Oligocene
38-23
Eocene
54-38
Paleocene
65-54
Mesozoic   Cretaceous
-
146-65
Jurassic
-
208-146
Triassic
-
245-208
Paleozoic      Permian
-
286-245
Carboniferous  Pennsylvanian
325-286
Mississippian
360-325
Devonian
-
410-360
Silurian
-
440-410
Ordovician
-
505-440
Cambrian
-
544-505
Precambrian
Proterozoic
-
2,500-544
Archean
-
3,800-2,500
Hadean
-
4,500-3,800