ดรรชนีชื่อแร่

A

Acanthite

Achroite

Actionlite

Adularia

Agate

Alabaster

Albite

Alexandrite

Allanite

Almandite

Amazonnite

Amazonstone

Amblygoonnite

Amethyst

Amphibole

Analcime (Analcite)

Anatase

Andalusite

Andesine

Andradite

Anglesite

Anhydrite

Ankerite

Anorthite

Antimony

Apatite

Aquamarine

Aragonnite

Argentite

Arsenic

Arsenopyrite

Asbestos

Atacamite

Augite

Autunite

Aventurine

Axinite

Azurite

แอแคนไทต์

อะครอยต์

แอกทิโนไลต์

อะดูลาเรีย

อะเกต,โมรา

อะลาบาสเทอร์

แอลไบต์

อะเลกซานไดรต์

แอลลาไนต์

แอลมันไดต์

แอมะซอไนต์

แอมะซอนสโตน

แอมบลิโกไนต์

แอเมทิสต์

แอมฟิโบล

อะนาลไซม์ (อะนาลไซต์)

อะนาเทส

แอนดาลูไซต์

แอนดีซีน

แอนดราไดต์

แองกลีไซต์

แอนไฮไดไรต์

อะนอร์ไทต์

แอนทิโกไรต์

แอนทิโมนี,พลวง

อะพาไทต์

อะความารีน

อะราโกไนต์

อาร์เจนไทต์

อาร์เซนิก,สารหนู

อาร์เซโนไพไรต์

แอสเบสทอส,แร่ใยหิน

อะทาตาไมต์

ออไจต์

ออทูไนต์

อะเวนจูรีน

แอกซิไนต์

อะซูไรต์