ดรรชนีชื่อแร่

C

Califronite

Clamine

Calcite

Carbonnate

Carnallite

Carnelian

Carnotite

Cassiterite

Celestite

Cerussite

Chabazite

Chalcanthite

Chalcedony

Chalcocite

Chalcopyrite

Chalybite

Chert

Chessylite

Chiastolite

Chlorite

Chromite

Chrysoberyi

Chrysocolla

Chrysolite

Chrysoprase

Chrysotile

Cinnabar

Citrine

Cleavalandite

Clinochlore

Coal (Charcoal)

Collophane

Columbates tantalate

Columbite

Copper

Corundum

Covellite

Cristobalite

Crocidolite

Cuprite

แคลิฟอร์ไนต์

คาลาไมน์

แคลไซต์

คาร์บอเนต

คาร์นัลไลต์

คาร์เนเลียน

คาร์โนไทต์

แคสซิเทอไรต์,แร่ดีบุก

เซเลสไทต์

เซรัสไซต์

แคบาไซต์

คาลแคนไทต์

คาลซิโดนี

คาลโคไซต์

คาลโคไพไรต์

คาลีไบต์

เซิร์ต

เชลซิไลต์

ไคแอสโทไลต์

คลอไรต์

โครไมต์

คริโซเบริน

คริโซคอลลา

คริโซไลต์

คริโซเพรส

คริโซไทล์

ซินนาบาร์

ซิทริน

คลีฟแลนไดต์

ไคลโนคลอร์

ถ่านหิน

คอลโลเฟน

โคลัมเบต แทนทาเลต

โคลัมไบต์

ทองแดง

คอรัมดัม,กะรุน

โคเวลไลต์

คริสโทบาไลต์

โครซิโดไลต์

คิวไพรต์