ดรรชนีชื่อแร่

D

Datolite

Demantoid

Diamond

Diaspore

Diatomite

Dickite

Digenite

Diopside

Dolomite

Dravite

ดาโทไลต์

ดีมันทอยด์

เพชร

ไดแอสพอร์

ไดอะทอไมต์,ดินเบา

ดิกไดต์

ไดเจไนต์

ไดออปไซด์

โดโลไมต์

ดราไวต์