ดรรชนีชื่อแร่

F

Fayalite

Feldspar

Feldspathoid

Ferberite

Fergusonite

Flint

Fluorite

Forsterite

Formanite

Franklinite

ฟายาไลต์

เฟลด์สปาร์,แร่ฟันม้า

เฟลด์สปาทอยด์

เฟอร์เบอไรต์

เฟอร์กูโซไนต์

ฟลินต์,หินเหล็กไฟ

ฟลูออไรต์,แร่พลอยอ่อน

ฟอร์สเตอไรต์

ฟอร์มาไนต์

แฟรงคลิไนต