ดรรชนีชื่อแร่

J

Jacinth

Jade

Jadeite

Jamesonite

Jasper

จาซินท์

เจด , หยก

เจไดต์

เจมซอไนต์

แจสเพอร์