ดรรชนีชื่อแร่

N

Natrolite

Nepheline

Nephrite

เนโทรไลต์

เนฟิลีน

เนไฟรต์