ดรรชนีชื่อแร่

O

Oligoclase

Olivine

Onyx

Opal

Orpiment

Orthite

Orthoclase

Oxides

โอลิดกเคลส

โอลิวีน

โอนิกซ์

โอพอล , โอปอ

ออร์พิเมนต์

ออร์ไทต์

ออร์โทเคลส

กลุ่มแร่ออกไซด์