ดรรชนีชื่อแร่

Q

Quartz

ควอรตซ์ , แร่เขี้ยวหนุมาน