ดรรชนีชื่อแร่

R

Realgar

Rhodochrosite

Rhodlite

Rhodonite

Rock salt

Rubellite

Ruby

Rutile

รีอัลการ์

โรโดโครไซต์

โรโดไลต์

โรโดไนต์

เกลือหิน

รูเบลไลต์

ทับทิม

รูไทล์