ดรรชนีชื่อแร่

S

Samarskite

Sanidine

Sapphire

Sard

Sardonyx

Satin Spar

Scapolite

Scheelite

Schorlite

Selenite

Sericite

Serpentine

Siderite

Silica

Silicate

Sillimanite

Silver

Smithsonite

Soapstone

Sodalite

Sodium

Spessrtite

Sphalerite

Sphene

Spinel

Spodumene

Stannite

Staurolite

Stibiconite

Stibnite

Stilbite

Struverite

Spessartine

Sulphates

Sulphides

Sulphosalts

Sulphur , Sulfur

Sylvite

ซามาร์สไกต์

ซานิดีน

แซปไฟร์

ซาร์ด

ซาร์โดนิกซ์

ซาทินสปาร์

สแคโพไลต์

ซีไลต์

ซอร์ไลต์

เซเลไนต์

เซเลไนต์

เซอร์เพนทีน

ซิเดอไรต์ หรือคาลีไบต์

ซิลิกา

ซิลิเกต

ซิลลิมาไนต์

เงิน

สมิทซอไนต์

หินสบู่

โซดาไลต์

โซเดียม

สเปสซาร์ไทต์

สฟาเลอไรต์

สฟีน

สปิเนล

สปอดูมีน

สแตนไนต์

สตอโรไลต์

สติบิดคไนต์

สติบไนต์

สติลไบต์

สตรูเวอไรต์

สเปสซาร์ทีน

ซัลเฟต

ซัลไฟด์

ซัลโฟซอลต์

กำมะถัน

ซิลไวต์