ดรรชนีชื่อแร่

T

Tachhydrite

Tachyhydrite

Talc

Tantalite

Telluride

Tephroite

Thalenite

Thorianite

Thorite

Titanite

Topaz

Ttotbernite

Tourmaline

Termolite

Tridymite

Tungstates

Turquoise

แทคไฮไดรต์

แทคิไฮไดรต์

ทัลก์

แทนทาไลต์

เทลลูไรด์

เทฟรอยต์

ทาลีไนต์

ทอเรียไนต์

ทอไรต์

ไททะไนต์

โทแพซ

ทอร์เบอร์ไนต์

ทัวร์มาลีน

เทรโมไลต์

ไทรดิไมต์

ทังสเตต

เทอร์คอยส์