ดรรชนีชื่อแร่

U

Uralite

Uraninite

Uranium

Uvarovite

อูราไลต์

ยูเรนิไนต์

ยูเรเนียม

อูวาโรไวต์