ดรรชนีชื่อแร่

W

Wavellite

Willemite

Witherite

Wolframite

Wollastonite

Wulfenite

เวเวลไลต์

วิลเลไมต์

วิเทอไรต์

วุลแฟรไมต์

โวลลาสโทไนต์

วุลฟีไนต์