ดรรชนีชื่อแร่

Y

Yttrium phosphate

Yttrotantalite

อิตเทรียมฟอสเฟต

อิตโทรแทนทาไลต์