ดรรชนีชื่อแร่

Z

Zeolite

Zincite (Zinkite)

Zinkenite

Zircon

ซีโอไลต์

ซิงไคต์

ซิงเคไนต์

เซอร์คอน , เพทาย