แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบแร่และหินทั่วไป

การให้บริการวิเคราะห์ตรวจสอบแร่และหินทั่วไป

ช่วงยื่นคำขอ ระยะเวลารอคอย
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5
ผู้ขอใช้บริการ
ยื่นคำขอรับบริการ
พร้อมส่งตัวอย่าง
และรับใบชำระค่าธรรมเนียม
(ตึกเพชร ชั้น 2)

ชำระค่าธรรมเนียม
ที่กลุ่มงานคลัง
และรับใบเสร็จรับเงิน
ก่อนเวลา 15.30 น.
(ตึกเพชร ชั้น 1)

แสดงใบเสร็จ
รับเงินและรับใบตอบรับ
คำขอรับบริการ

(ตึกเพชร ชั้น2)

วิเคราะห์และตรวจ
สอบตัวอย่างแร่และหินทั่วไป
รับผลการตรวจสอบ
และรับตัวอย่างคืน
(ตึกเพชร ชั้น2)

(20 นาที)

(15 นาที)

(10 นาที)

(14 วัน)

(30 นาที)

สรุป
1. ช่วงยื่นคำขอ 3 ขั้นตอน 3 จุดบริการ รวมระยะเวลา 45 นาที
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ(รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 5 ขั้นตอน 14 วัน
* ยกเว้นสำหรับตัวอย่างที่มีรายการวิเคราะห์หาปริมาณแรร์เอิร์ทออกไซด์
* ยกเว้นสำหรับตัวอย่างที่มีรายการวิเคราะห์เกิน 7 รายการ ต่อ 1 ตัวอย่าง