ซีโอไลต์ ( Zeolite )
     

ชื่อแร่
ตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พันเอกพรีห์น ซึ่งเป็นผู้นำแร่นี้มาจากแหลมกู๊ดโฮป

คุณสมบัติทางฟิสิกส์
รูปผลึกระบบออร์โทรอมบิกผนึกมีลักษณะเป็นแผ่นหนา อาจมีลักษณะเป็นรูปไต รูปหินงอก และเป็นกลุ่มแร่กลมๆ ปกติผลึกหรือแร่ที่พบมักเกิดไม่ค่อยโตเกินหัวไม้ขีด แข็ง 6-6.5 ถ.พ. 2.8 2.95 วาวแบบแก้ว สีเขียวอ่อนจนถึงขาว โปร่งแสง

คุณสมบัติทางเคมี
สูตรทางเคมี Ca2 Al2 (Si3O10)(OH)2มีCaO 27.1% Al2 O3 24.8% Sio2 43.7% และ H2O 4.4%อาจจะมีเหล็กเข้าไปแทนที่อะลูมิเนียม

ลักษณะเด่นและวิธีตรวจ
ดูจากสีเขียว และลักษณะของผลึกที่มีผิวคล้ายรูปไต แยกจากเฮมิมอร์ไฟต ์ได้ตรงที่ ถ.พ.ต่ำกว่าและหลอมละลายได้ง่ายกว่า และเนื่องจากมีคุณสมบัต ิในการหลอมละลายได้ง่ายจึงทำให้แยกจากควอรตซ์และเบริลได้ ี

การเกิด
เป็นแร่ทุติยภูมิ พบอยู่ในช่องว่างหรือโพรงในหินบะซอลต์ เกิดร่วมกับซีโอไลต์ ดาโทไลต์ เพคโทไลต์ และแคลไซต์

แหล่ง
ในประเทศไทย ไม่ทราบแหล่งที่แน่นอน

ประโยชน์

เป็นพลอยประดับได้


ซีโอไลต์ (Zeolite)