ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 18  เม.ย. 2560

นายทศพร นุชอนงค์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี พร้อมคณะผู้แทนกรมทรัพยากรธรณี จำนวน ๙ ราย ได้เดินทางไปประชุมเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการเครือข่ายเพื่อการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีกับหน่วยงานต่างๆ ของสาธารณรัฐสิงคโปร์ จำนวน ๓ หน่วยงาน ระหว่างวันที่ ๙ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยได้หารือความร่วมมือทางด้านธรณีพิบัติภัยกับหน่วยงาน Earth Observatory of Singapore (EOS), Nanyang Technological University สาธารณรัฐสิงคโปร์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางธรณีวิทยา และหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์กับหน่วยงาน National Heritage board และหน่วยงาน Singapore Science Centre รวมถึงการศึกษาเยี่ยมชมการบริหารจัดการและเทคนิคการจัดแสดง นอกจากนี้ ยังได้เดินทางไปหารือและขอรับข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจาก นายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

1. การหารือความร่วมมือทางด้านธรณีพิบัติภัยกับหน่วยงาน Earth Observatory of Singapore (EOS), Nanyang Technological University และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางธรณีวิทยา

2.  การหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยา กับหน่วยงาน National Heritage board

3. การหารือความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการซากดึกดำบรรพ์กับหน่วยงาน Singapore Science Centre รวมถึงการศึกษาเยี่ยมชมการบริหารจัดการและเทคนิคการจัดแสดง

 4. การหารือและขอรับข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานของสาธารณรัฐสิงคโปร์ในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจากนายธงชัย ชาสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์