ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 24  พ.ค. 2560

เมื่อวันศุกร์ที่  ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ กรมทรัพยากรธรณี โดย สำนักทรัพยากรแร่ จัดการประชุมระดมความคิดเห็นกลุ่มเป้าหมาย (Focus group) เพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการกำหนดเขตแหล่งแร่เพื่อการทำเหมือง และการบริหารจัดการแร่เชิงพื้นที่และรายชนิดแร่ ๕ ชนิด ได้แก่ แร่ควอตซ์ โพแทช ธาตุหายาก หินอุตสาหกรรมเพื่อซีเมนต์ และหินอุตสาหกรรมเพื่อการก่อสร้าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการที่เป็นผู้ผลิตและผู้ใช้แร่ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร