ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 27  มิ.ย. 2560

ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดตั้งอุทยานธรณีผาชันสามพันโบกและประกาศเป็นอุทยานธรณีระดับประเทศ โดยอำเภอโพธิ์ไทรมีพื้นที่ครอบคลุม 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลสองคอน ตำบลเหล่างาม และตำบลสำโรง ซึ่งในอำเภอโพธิ์ไทรมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยาที่มีความสำคัญและโดดเด่นสวยงามแปลกตา อาทิ สามพันโบก เสาเฉลียงยักษ์ สามหมื่นรู และถ้ำหินทราย ที่มีความลึกที่สุดในประเทศไทย

  และเมื่อวันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2560 อุทยานธรณีผาชันสามพันโบกเปิดตัวกิจกรรม มหกรรมนับโบก
ครั้งที่ 1 พื้นที่แลกเปลี่ยนรู้ อุทยานธรณีผาชันสามพันโบก เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อุทยานธรณีวิทยา ณ อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี กรมทรัพยากรธรณีร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานีและมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา
ซึ่งแหล่งสามพันโบกนี้ มีความโดดเด่นอย่างยิ่ง เนื่องจากมีลักษณะที่เป็นโบก หรือกุมภลักษณ์เป็นจำนวนมาก อยู่ในชั้นหินทรายปนกรวดของหมวดหินภูพาน มีอายุประมาณ 110 ล้านปี แสดงชั้นเฉียงระดับขนาดเล็กถึงขนาดใหญ่เป็นจำนวนมาก
โอกาสนี้ นายมานพ  รักษาสกุลวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรมทรัพยากรธรณี พร้อมด้วย คุณยูวาล  วัคส์ รองหัวหน้าคณะผู้แทนทางการฑูตฝ่ายการเมืองและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชฑูตอิสราเอล เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวด้วย