โครงสร้างและการจัดองค์กร


โครงสร้างหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรธรณี
  
กลุ่มตรวจสอบภายใน
 
ทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ การดำเนินงานภายในกรม และสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมี หน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
 
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
 
(2) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มนิติการ 
 
ทำหน้าที่ในการดำเนินงานเกี่ยวกับ กฎหมายและระเบียบภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรม รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมี หน้าที่และอำนาจ ดังต่อไปนี้
 
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ กฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่รับผิดชอบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของกรม
 
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
 
(4) ให้คำปรึกษา แนะนำแก่บุคลากรของส่วนราชการภายในกรมเกี่ยวกับกฎหมายและ ระเบียบภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรม และปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการภายในกรมและ หน่วยงานอื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง
 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มพัฒนระบบบริหาร
 
ทำหน้าที่หลักในการพัฒนา การบริหารของกรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี โดยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
 
(1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ภายในกรม
 
(2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
 
(3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สำนักงานเลขานุการกรม
 
มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
 
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกรม
 
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า นโยบาย และผลงานของกรม
 
(3) ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม
 
(4) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะ ของกรม
 
(5) ดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการใดในกรม
 
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
แบ่งงานภายในออกเป็น 2 ฝ่าย 6 ส่วน ดังนี้

(1) ฝ่ายสารบรรณ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานเอกสารของกรม ทำหน้าที่ลงทะเบียน ควบคุมทะเบียน รับ-ส่ง เอกสารทั้งภายในและภายนอก งานแจกจ่ายเอกสาร งานค้นหาเอกสาร ติดตาม จัดเก็บ ทำลายเอกสาร งานรับ-ส่ง ไปรษณีย์ โทรสาร ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(2) ส่วนช่วยอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ กลั่นกรอง สรุปประเด็นสำคัญของเอกสารก่อนที่จะนำเสนอผู้บริหาร รวมทั้งทำหน้าที่เลขานุการอธิบดี รองอธิบดี ร่างหนังสือโต้ตอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหน่วยงานอื่น งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม ดูแลอุปกรณ์การประชุม ติดต่อประสานงาน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(3) ส่วนประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานด้านศูนย์บริการประชาชน การเผยแพร่ภารกิจ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร ประมวลกิจกรรม แผนและผลงาน ความรู้ ความก้าวหน้า ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริงเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งสื่อมวลชนและสาธารณชน ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำหน่ายเอกสาร แผนที่ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(4) ส่วนแผนและประเมินผล มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์ กรมทรัพยากรธรณี แผนปฏิบัติราชการ แผนงบประมาณและตรวจติดตาม วิเคราะห์ระดับความสำเร็จและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี ข้อสั่งการรัฐมนตรี ดำเนินการสนับสนุนการตรวจราชการ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(5) ส่วนการคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินงานเกี่ยวกับ ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GFMIS) การจัดการเงิน ควบคุมการรับเงิน เบิกจ่ายเงินแต่ละประเภท เก็บรักษาเงิน จัดทำฎีกา เบิกเงิน งานด้านเงินบำเหน็จบำนาญ ควบคุมตรวจสอบจัดทำบัญชีและทะเบียน ตามระเบียบราชการ ตรวจสอบใบสำคัญและควบคุมการเบิกจ่ายเงิน จัดทำรายงานฐานะการเงิน การอนุมัติเงินประจำงวด การโอนเปลี่ยนแปลง เพิ่มลดรายการงบประมาณ การขอกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งานกองทุนและเงินสวัสดิการ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(6) ส่วนการพัสดุ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การยืม การควบคุม การจำหน่ายพัสดุ การจัดทำสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง การบริหารสัญญา ตรวจสอบจัดทำเอกสารสำคัญประกอบการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกรายการใบสั่งซื้อ Purchase Order : PO ในระบบ GFMIS การจัดทำทะเบียนบัญชีควบคุมพัสดุ การจัดทำรายงานผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบจัดทำรายงานพัสดุประจำปี การซ่อมบำรุงรักษาพัสดุ การให้คำปรึกษา ข้อเสนอการปฏิบัติเกี่ยวกับการพัสดุ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(7) ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบตรวจสอบ ดูแล รักษาความสะอาด ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภคและสภาพแวดล้อม ตลอดจนควบคุมการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบการใช้อาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย และควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ของทางราชการ ซ่อมแซม บำรุงรักษาการใช้รถยนต์ของทางราชการและน้ำมันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ การควบคุมพนักงานขับรถยนต์ ให้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจของกรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(8) ส่วนทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่รับผิดชอบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากำลัง โครงสร้าง ระบบงาน การกำหนดตำแหน่ง การจัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติ ฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย เลื่อนตำแหน่ง การประเมินผลปฏิบัติราชการและบำเหน็จความชอบ การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมวินัยและระบบคุณธรรม การจัดสวัสดิการ ในกรมทรัพยากรธรณี การเกษียณอายุราชการตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
 
(1) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครอง แหล่งซากดึกดำบรรพ์และซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนกำหนดมาตรฐานซากดึกดำบรรพ์ รวมทั้งรวบรวม จัดเก็บรักษาหลักฐานอ้างอิงซากดึกดำบรรพ์
 
(2) กำกับ ดูแล และติดตามการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ และการบริหารจัดการ แหล่งซากดึกดำบรรพ์ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์และกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน ให้แบ่งส่วนราชการภายในกองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ เป็น 1 ฝ่าย 3 ส่วน และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของกอง ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) ส่วนนโยบายการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบเสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ และสนับสนุนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา กำกับ ดูแล อนุญาต อนุมัติ และติดตามการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ และแหล่งซากดึกดำบรรพ์ให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นใดเพื่อสนับสนุน ภารกิจของคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง

(3) ส่วนอนุรักษ์การคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบ กำกับ ดูแล และติดตาม การคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ให้เป็นไปตามกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่หรือสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งดึกดำบรรพ์ และซากดึกดำบรรพ์ และสนับสนุนการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จัดทำระบบฐานข้อมูลทะเบียนแหล่งและซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) ส่วนบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ มีหน้าที่รับผิดชอบสนับสนุนภารกิจของคณะ กรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง ควบคุม ดูแล บริหารจัดการโครงการที่เสนอขอรับเงินช่วยเหลือหรือเงินอุดหนุนจากกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โครงการและการบริหารงานกองทุนจัดการซากดึกดำบรรพ์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

กองทรัพยากรแร่
 
มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
 
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ การตรวจสอบ การเก็บข้อมูล การประเมินศักยภาพ และการผลิตข้อมูลแผนที่ทรัพยากรแร่
 
(2) ประเมินปริมาณสำรอง ความสมบูรณ์ มูลค่า และความเป็นไปได้ในการพัฒนา แหล่งแร่
 
(3) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านทรัพยากรแร่
 
(4) จัดทำและกำหนดมาตรฐานด้านทรัพยากรแร่ของประเทศ
 
(5) พัฒนา รวบรวม จัดเก็บตัวอย่างทรัพยากรแร่เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง
 
(6) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และคณะกรรมการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
(7) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักทรัพยากรแร่ออกเป็น 1 ฝ่าย 2 ส่วน และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนัก ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


(2) ส่วนวิชาการทรัพยากรแร่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วิจัย วิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลทรัพยากรแร่ของประเทศ จัดทำ นำเข้า จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานด้านทรัพยากรแร่ ประเมินศักยภาพแร่และปริมาณสำรองทรัพยากรแร่เบื้องต้นของประเทศ พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลและแผนที่ ทรัพยากรแร่ในรูปแบบและมาตราส่วนต่าง ๆ รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลทรัพยากรแร่ การจัดทำและกำหนดมาตรฐานทรัพยากรแร่ ข้อกำหนดในการสำรวจ ประเมินปริมาณสำรองทรัพยากรแร่ และจำแนกทรัพยากรแร่ ตามระบบมาตรฐานสากล รวบรวม จัดเก็บตัวอย่างและการอ้างอิงหลักฐานทรัพยากรแร่ของประเทศ เพื่อการ เรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง ให้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรแร่ การประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูล กับหน่วยงานต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศด้านทรัพยากรแร่ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และจัดทำข้อมูลพื้นที่ทรัพยากรแร่ การจำแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร่ การจัดลำดับความสำคัญพื้นที่ศักยภาพแร่และพื้นที่แหล่งแร่ การจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทำเหมืองแร่ของประเทศ การศึกษา ข้อมูลการประเมินคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการประเมินสถานการณ์และความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการทำเหมืองแร่ในภาพรวม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ของประเทศ เสนอแนะแนวทาง มาตรการในการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ รวมทั้งประสานงานในการรวบรวม และตรวจสอบข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองเทคโนโลยีธรณี
 
มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
 
(1) สำรวจ ศึกษา วิจัย พัฒนา ตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค รวมทั้ง ดำเนินการแปลความหมายทางธรณีวิทยาจากข้อมูลระยะไกล เจาะสำรวจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านการสำรวจธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค และข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ เพื่อสนับสนุนงานด้านธรณีวิทยา ธรณีวิศวกรรม และทรัพยากรธรณี
 
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี และพื้นที่ อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา
 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักเทคโนโลยีธรณี ออกเป็น 1 ฝ่าย 3 ส่วน และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนัก การประสานราชการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ไม่อยู่ ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) ส่วนธรณีเทคนิค มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ศึกษา วิจัย พัฒนา และ ตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค รวมทั้งดำเนินการแปลความหมายข้อมูลระบบสัมผัสไกล และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสำรวจธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค และข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ เพื่อสนับสนุนงานด้านธรณีวิทยา ธรณีวิศวกรรม และทรัพยากรธรณี รวมทั้งดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและ การฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี พื้นที่อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา และจัดทำแนวทางมาตรการป้องกันลดผล กระทบจากธรณีพิบัติภัย และให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการประสานและจัดทำแผน/โครงการ งบประมาณของสำนัก บริหารจัดการระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี ติดตาม วิเคราะห์ และ ประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานของสำนัก ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) ส่วนธรณีวิทยาทางทะเล มีหน้าที่รับผิดชอบในการสำรวจ ตรวจสอบและวิจัยด้าน ธรณีวิทยาในทะเล ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการวางแผนการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีทางทะเล และศึกษา วิจัย พัฒนา ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่มีความสัมพันธ์ทางด้านธรณีวิทยา ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) ส่วนวิศวกรรมทรัพยากรธรณี มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาและการฟื้นฟูพื้นที่ แหล่งทรัพยากรธรณี และพื้นที่อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา และพิพิธภัณฑ์ รวมทั้งพิจารณาเสนอแนะ สนับสนุน ให้คำปรึกษา ตรวจสอบ แนะนำ เชิงวิชาการด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดูแล ซ่อมแซม เครื่องมือ อุปกรณ์และเครื่องจักรกล เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของกรมทรัพยากรธรณี ตลอดจน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองธรณีวิทยา
 
มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
 
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ การตรวจสอบ การเก็บข้อมูล และการผลิตข้อมูลและแผนที่ ธรณีวิทยา
 
(2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา
 
(3) จัดทำและกำหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยาของประเทศ
 
(4) พัฒนา รวบรวม และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยา เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง รวมถึงการจัดการด้านอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา และอุทยานธรณี ตลอดจนบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แร่ - หิน ในกรุงเทพมหานคร
 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

การแบ่งส่วนราชการภายใน ให้แบ่งส่วนราชการภายในสำนักธรณีวิทยา ออกเป็น 1 ฝ่าย 3 ส่วน และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนัก การประสานราชการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) ส่วนมาตรฐานและข้อมูลธรณีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล และผลิตข้อมูลและแผนที่ธรณีวิทยา ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา จัดทำและกำหนดมาตรฐาน และประมวลวิธีปฏิบัติทางธรณีวิทยาของประเทศ พัฒนา รวบรวม และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยาเพื่อการเรียนรู้ การวิจัยและการอ้างอิง บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แร่-หิน เผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการ ประสานและปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยา ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) ส่วนบริหารจัดการธรณีวิทยา มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเสนอความเห็นเพื่อ การกำหนดพื้นที่และการจัดทำนโยบาย แผน มาตรการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับการสงวน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา รวมถึงแหล่งหิน ดินและแร่อุตสาหกรรม ดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ และกฎหมายว่าด้วยแร่ และกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานและ ปฏิบัติงานภายใต้ความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยา ตลอดจนปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) ส่วนอนุรักษ์แหล่งธรณีและอุทยานธรณี มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริม การอนุรักษ์แหล่งธรณีวิทยาหรือมรดกธรณี (Geoheritage) และจัดตั้งอุทยานธรณี ติดต่อประสานงานกับ สำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (Secretarat of the National Commission for UNESCO) กระทรวงศึกษาธิการและอุทยานธรณีโลกของ ยูเนสโกในประเทศไทย ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมถึงการจัดเตรียมงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้อง กับอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก ประสานการดำเนินการในการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของประเทศไทย เพื่อเสนอต่อที่ประชุม UNESCO Global Geopark Committee จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและการเสนอ เรื่องต่อคณะรัฐมนตรีในวาระเกี่ยวกับอุทยานธรณีโลก ดำเนินงานอื่น ๆ ตามที่อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีมอบหมาย

กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 
มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
 
(1) ดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ การตรวจสอบ การศึกษา และการวิจัยด้านธรณีวิทยา สิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย เพื่อการวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค การวางแผนจัดการเกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย การกัดเซาะชายฝั่งทะเลและตลิ่งแม่น้ำ
 
(2) รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
 
(3) จัดทำและกำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยของประเทศ
 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
การแบ่งส่วนราชการภายใน ให้แบ่งส่วนราชการภายในสํานักธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ออกเป็น 1 ฝ่าย 2 ส่วน 1 ศูนย์ และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีมีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนักงาน การประสานงานการจัดทำนโยบายและแผนงาน/ โครงการและจัดการด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย และประสานราชการต่าง ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในความ รับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(2) ส่วนธรณีพิบัติภัย มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ การตรวจสอบ การศึกษา การวิจัยการรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย ติดตามและ ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงธรณีพิบัติภัยของประเทศ เสนอแนะแนวทาง/มาตรการลดผลกระทบจากเหตุ ธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อการวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(3) ส่วนธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ตรวจสอบ ศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม เพื่อการวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร้าง พื้นฐานและสาธารณูปโภคของประเทศ ศึกษาและประเมินผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชายฝั่ง เพื่อการวางแผนจัดการและเสนอแนะ มาตรการ/แนวทางการลดผลกระทบ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

(4) ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย มีหน้าที่รับผิดชอบในการเฝ้าระวังและประเมิน สถานการณ์ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย เสริมสร้างบประสิทธิภาพระบบการเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณี พิบัติภัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยในการเฝ้าระวังแจ้งเหตุธรณีพิบัติภัย จัดทำและ กำหนดมาตรฐาน ข้อกำหนด หลักเกณฑ์ทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยของประเทศ ตลอดจน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 
กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
 
มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
 
(1) ให้บริการการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี
 
(2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี
 
(3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
การแบ่งส่วนราชการภายใน ให้แบ่งส่วนราชการภายในกองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณีออกเป็น 1 ฝ่าย 3 ส่วน 1 ศูนย์ และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของกอง ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

(2) ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ วิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ เพื่อการสำรวจแหล่งแร่และสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี และศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการวิเคราะห์ และตรวจสอบดินและตะกอนธารน้ำ สำรวจ ศึกษา วิจัยด้านสารพิษตามธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาและธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(3) ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ วิเคราะห์ตรวจสอบรัตนชาติและอัญมณี เพื่อให้ทราบชนิดและคุณภาพและพิสูจน์ความแท้จริง วิเคราะห์ตรวจสอบธรณีวัตถุต่าง ๆ โดยใช้วิธีการทาง ฟิสิกส์พื้นฐาน เครื่องมือ หรือ เทคโนโลยีชั้นสูงและศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบรัตนชาติ และธรณีวัตถุ สำรวจ ศึกษา และวิจัยด้านการเพิ่มมูลค่ารัตนชาติและธรณีวัตถุ ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(4) ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน วิเคราะห์แร่ หินและธรณีวัตถุอื่น ๆ เพื่อให้ทราบปริมาณขององค์ประกอบทางเคมี และศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบแร่และหิน สำรวจ ศึกษา และวิจัยด้านการนำไปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าแร่และหิน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
(5) ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี 
 
มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

(1) กำกับดูแล ผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของกรมทรัพยากรธรณี และพัฒนา บุคลากรด้านวิจัยทั้งในและต่างประเทศ
 
(2) ฝึกอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับประเทศและนานาชาติ
 
(3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า หรือสนับสนุนภารกิจกรมทรัพยากรธรณี
 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบหมาย
 
ให้แบ่งส่วนราชการภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี เป็น 1 ฝ่าย 2 ส่วน และให้มี หน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของกอง ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(2) ส่วนวิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และเครือข่ายทางวิชาการทั้งใน ประเทศและต่างประเทศ พัฒนาเทคโนโลยี เพื่อยกระดับมาตรฐานงานวิชาการด้านธรณีวิทยา แร่ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า หรือสนับสนุนภารกิจกรมทรัพยากรธรณี พัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยา แร่ ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย เพื่อการเผยแพร่ในระดับสากล ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(3) ส่วนจัดการความรู้ด้านการวิจัยและนวัตกรรม จัดทำแผนงานและงบประมาณด้านงานวิจัยและนวัตกรรม และกำกับดูแล ผลการดำเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของกรมทรัพยากรธรณี พัฒนาบุคลากร ด้านวิจัยทั้งในและต่างประเทศ แสวงหาแหล่งทุนวิจัย เผยแพร่งานวิจัย ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานวิจัยของบุคลากร ฝึกอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับประเทศและนานาชาติ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี จังหวัดระยอง ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี
 
มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
 
(1) เสนอความเห็นเพื่อการกำหนดพื้นที่และการจัดทำนโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับ การสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
 
(2) เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และมาตรการ เกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งกำกับ ดูแล ประเมินผลและติดตาม ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการ
 
(3) จำแนกพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี พื้นที่อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา พื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัยและมลพิษ ตลอดจนพื้นที่เพื่อการพัฒนาและการฟื้นฟู
 
(4) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
 
(5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
การแบ่งส่วนราชการภายใน ให้แบ่งส่วนราชการภายในกองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี ออกเป็น 1 ฝ่าย 3 ส่วน และให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้

(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของกอง ประสานราชการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) ส่วนนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดทำนโยบาย แผนและมาตรการ และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยที่สอดคล้องต่อยุทธศาสตร์ชาติหรือนโยบายของรัฐบาล และวางแผน กำกับติดตามเพื่อให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย วิเคราะห์ และบูรณาการข้อมูลการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรณีเชิงพื้นที่ การจำแนกพื้นที่ทางวิชาการ และการลดผลกระทบธรณีพิบัติภัยและมลพิษทางธรรมชาติโดยใช้หลักทางเศรษฐศาสตร์ สังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
 
(3) ส่วนติดตามและบริหารยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามและบริหารยุทธศาสตร์หรือโครงการสำคัญของกรมทรัพยากรธรณี รวมทั้งเสนอให้มีการปรับปรุงและแก้ไขเพื่อให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประสานเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านการบริหาร จัดการธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยกับหน่วยงานหรือ องค์กรในประเทศ และประสานงานหรือให้ข้อมูลเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(4) ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศตามพันธกรณีหรือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมทรัพยากรธรณี เสนอแนะนโยบาย ความเห็น ท่าที่ในการเจรจาและการประชุมระหว่างประเทศ และเสนอผู้แทนเพื่อเข้าร่วมประชุมในเวทีระหว่างประเทศ พัฒนาบุคลากร ระบบข้อมูล และเผยแพร่งานความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
 
(1) จัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
(2) ดำเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์กลาง เครือข่ายข้อมูลสารสนเทศของกรม
 
(3) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรม
 
(4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 5 ส่วน ดังนี้

(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของหน่วยงาน ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(2) ส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งระบบงานสารสนเทศประยุกต์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานและสนับสนุนการตัดสินใจ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(3) ส่วนประสานและสนับสนุนทางวิชาการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ ประสานงาน และกำหนดมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และประสานการดำเนินงานตามกรอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ ศึกษา วิเคราะห์ วางแผน และพัฒนาการให้ความรู้ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บุคลากรภายในกรมทรัพยากรธรณี รวมทั้งประสานการจัดทำแผนแม่บทและแผนปฏิบัติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรมทรัพยากรธรณีให้สอดคล้องกับนโยบายที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุน รองรับการปฏิบัติงาน การให้บริการ การติดตามและประเมินผล และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะทำงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน รวมถึงการประสานงานการดำเนินการของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ จัดทำรายงานของ สำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของกรม ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(4) ส่วนแผนที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดทำแผนที่ฐานและแผนที่ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณีโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบแผนที่ธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีตามหลักมาตรฐานสากล และพัฒนาคลังแผนที่อิเล็กทรอนิกส์และให้บริการด้านแผนที่แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(5) ส่วนสารสนเทศ มีหน้าที่รับผิดชอบด้านศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบข้อมูล สารสนเทศด้านธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณี บริหารจัดการระบบข้อมูล ฐานข้อมูล และคลังข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของประเทศ ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีแก่หน่วยงาน ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(6) ส่วนห้องสมุด มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาและบริหารจัดการห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และอ้างอิงทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  
 
 
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1
 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม 17 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี
 
มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้
 
(1) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย
 
(2) สำรวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพ ผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่
 
(3) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย รวมทั้งประสานการดำเนินการเหตุฉุกเฉินด้าน ธรณีพิบัติภัย
 
(4) กำกับ ดูแล ติดตามการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
(5) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา เฉพาะในเขตพื้นที่ในส่วนภูมิภาค
 
(6) ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
 
(7) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการ มีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ ต้านการอนุรักษ์แหล่งซากดึกดำบรรพ์ และซากดึกดำบรรพ์ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย
 
(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
โดยสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1 มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 1 ส่วน 1 พิพิธภัณฑ์ ดังนี้
 
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนักงาน บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล การปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานงานราชการต่าง ๆ และดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสำนัก ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
(2) ส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีหน้าที่รับผิดชอบเสนอแนะให้คำปรึกษา และมาตรการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์และธรณีพิบัติภัย ส่งเสริมศักยภาพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย รวมทั้งฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ทางวิชาการ ประสาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนนโยบาย มาตรการทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัยในระดับพื้นที่ โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม ติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย รวมทั้งประสานการดำเนินการเหตุฉุกเฉินด้าน ธรณีพิบัติภัย และร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากธรณีพิบัติภัย สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย
 
(3) พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง มีหน้าที่ รับผิดชอบ ศึกษาวิจัย พัฒนาแหล่งธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2
 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม 20 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มุกดาหาร มหาสารคาม ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู หนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี และ อำนาจเจริญ
 
มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย

(2) สำรวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพ ผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่

(3) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย รวมทั้งประสานการดำเนินการเหตุฉุกเฉินด้าน ธรณีพิบัติภัย

(4) กำกับ ดูแล ติดตามการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา เฉพาะในเขตพื้นที่ในส่วนภูมิภาค

(6) ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

(7) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการ มีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ ต้านการอนุรักษ์แหล่งซากดึกดำบรรพ์ และซากดึกดำบรรพ์ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2 มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 1 ส่วน 1 ศูนย์ 1 พิพิธภัณฑ์ ดังนี้
 
(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนักงาน บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานงานราชการต่าง ๆ และดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสำนัก ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) ส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีหน้าที่รับผิดชอบเสนอแนะให้คำปรึกษา และมาตรการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์และธรณีพิบัติภัย ส่งเสริมศักยภาพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย รวมทั้งฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ทางวิชาการ ประสาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนนโยบาย มาตรการทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัยในระดับพื้นที่ โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม ติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย รวมทั้งประสานการดำเนินการเหตุฉุกเฉินด้าน ธรณีพิบัติภัย และร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากธรณีพิบัติภัย สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย

(3) ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่รับผิดชอบในการ ศึกษาวิจัย พัฒนาแหล่งธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(4) พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิจัย พัฒนาแหล่งธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3
 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดระยอง รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม 25 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตราด นครนายก นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สระแก้ว สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี และอ่างทอง
 
มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย

(2) สำรวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพ ผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่

(3) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย รวมทั้งประสานการดำเนินการเหตุฉุกเฉินด้าน ธรณีพิบัติภัย

(4) กำกับ ดูแล ติดตามการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา เฉพาะในเขตพื้นที่ในส่วนภูมิภาค

(6) ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

(7) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการ มีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ ต้านการอนุรักษ์แหล่งซากดึกดำบรรพ์ และซากดึกดำบรรพ์ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3 มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 1 ส่วน 1 ศูนย์ 1 พิพิธภัณฑ์ ดังนี้

(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนักงาน บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล การปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานงานราชการต่าง ๆ และดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสำนัก ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) ส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีหน้าที่รับผิดชอบเสนอแนะให้คำปรึกษา และมาตรการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์และธรณีพิบัติภัย ส่งเสริมศักยภาพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย รวมทั้งฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ทางวิชาการ ประสาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนนโยบาย มาตรการทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัยในระดับพื้นที่ โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม ติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย รวมทั้งประสานการดำเนินการเหตุฉุกเฉินด้านธรณีพิบัติภัย และร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากธรณีพิบัติภัย สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย

(3) ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิจัย พัฒนา ทางด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ และส่งเสริม และสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(4) พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการศึกษาวิจัย พัฒนาแหล่งธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4
 
ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุม 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี
 
มีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

(1) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดำบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย

(2) สำรวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพ ผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่

(3) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย รวมทั้งประสานการดำเนินการเหตุฉุกเฉินด้าน ธรณีพิบัติภัย

(4) กำกับ ดูแล ติดตามการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดำบรรพ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(5) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา เฉพาะในเขตพื้นที่ในส่วนภูมิภาค

(6) ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย

(7) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ รวมทั้งสนับสนุน ส่งเสริมการ มีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ ต้านการอนุรักษ์แหล่งซากดึกดำบรรพ์ และซากดึกดำบรรพ์ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย

(8) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

โดยสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 มีการแบ่งโครงสร้างส่วนราชการภายใน ออกเป็น 1 ฝ่าย 1 ส่วน 1 พิพิธภัณฑ์ ดังนี้

(1) ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบด้านงานธุรการ งานสารบรรณ งานการเงิน บัญชี พัสดุ และงานด้านบุคคลของสำนักงาน บริหารจัดการระบบฐานข้อมูล ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล การปฏิบัติราชการ รวมถึงจัดทำรายงานของสำนัก ให้บริการ สนับสนุนข้อมูลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประสานงานราชการต่าง ๆ และดำเนินการอื่นใดที่มิได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการใดในสำนัก ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

(2) ส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีหน้าที่รับผิดชอบเสนอแนะให้คำปรึกษา และมาตรการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดำบรรพ์และธรณีพิบัติภัย ส่งเสริมศักยภาพส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่าย รวมทั้งฝึกอบรม เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ทางวิชาการ ประสาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนนโยบาย มาตรการทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัยในระดับพื้นที่ โดยให้สอดคล้องกับเป้าหมายและยุทธศาสตร์ของกรม ติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย รวมทั้งประสานการดำเนินการเหตุฉุกเฉินด้าน ธรณีพิบัติภัย และร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากธรณีพิบัติภัย สำรวจข้อมูลพื้นฐานด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย
 
(3) พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีหน้าที่รับผิดชอบในการศึกษาวิจัย พัฒนาแหล่งธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และส่งเสริมและสนับสนุนในการกำกับดูแล ควบคุม ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง