กรมทรัพยากรธรณี
ปรับขนาดตัวอักษร : ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่


โครงสร้างหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรธรณี
 
กลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี
 
จัดแบ่งหน่วยงานภายใน ประกอบด้วย
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของกรม
 
(๒) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มนิติการ มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ กฎหมายว่าด้วยแร่ในส่วนที่รับผิดชอบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ในหน้าที่และอํานาจของกรม
 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
 
(๔) ให้คําปรึกษา แนะนําแก่บุคลากรของส่วนราชการภายในกรมเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ภาครัฐต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในกิจการของกรม และปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการภายในกรมและหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง
 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) เสนอแนะและให้คําปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
 
(๒) ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
 
(๓) ประสานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานในสังกัดกรม
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่อง การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ําเสมอ
 
(๒) สืบสวนข้อเท็จจริงการฝ่าฝืนจริยธรรมเพื่อรายงานผลให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดําเนินการตามที่หัวหน้าส่วนราชการมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้
 
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม
 
(๔) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมประจําส่วนราชการ
 
(๕) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรม หรือตามที่หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจริยธรรม หรือตามที่ ก.พ. มอบหมาย
 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สํานักงานเลขานุการกรม
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานสารบรรณ งานช่วยอํานวยการ และงานเลขานุการของกรม
 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล กิจกรรม ความรู้ ความก้าวหน้า นโยบาย และผลงานของกรม
 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบงานและการบริหารงานบุคคลของกรม
 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ อาคารสถานที่ และยานพาหนะของกรม
 
(๕) ดําเนินการอื่นใดที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่และอํานาจของส่วนราชการใดในกรม
 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๒ ฝ่าย ๖ ส่วน ประกอบด้วย
 
ฝ่ายสารบรรณ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ งานเอกสารของกรม
 
(๒) ทําหน้าที่ลงทะเบียน ควบคุมทะเบียน รับ-ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก
 
(๓) งานแจกจ่ายเอกสาร งานค้นหาเอกสาร ติดตาม จัดเก็บ ทําลายเอกสาร งานรับ-ส่งไปรษณีย์ โทรสาร
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ตรวจสอบ ดูแล รักษาความสะอาด ซ่อมแซม บํารุงรักษาอาคารสถานที่ สาธารณูปโภค และสภาพแวดล้อมของส่วนราชการ
 
(๒) ควบคุมการรักษาความปลอดภัย จัดระเบียบการใช้อาคารสถานที่ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
 
(๓) ควบคุมดูแลการใช้รถยนต์ของทางราชการ ซ่อมแซม บํารุงรักษาการใช้รถยนต์ของทางราชการ และน้ํามันเชื้อเพลิง ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนช่วยอํานวยการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ตรวจสอบ กลั่นกรอง สรุปประเด็นสําคัญของเอกสารก่อนที่จะนําเสนอผู้บริหาร
 
(๒) ทําหน้าที่เลขานุการอธิบดี รองอธิบดี ร่างหนังสือโต้ตอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหน่วยงานอื่น
 
(๓) งานเตรียมเรื่องและเตรียมการสําหรับการประชุม ดูแลอุปกรณ์การประชุม ติดต่อประสานงาน งานสวัสดิการ งานควบคุมภายในและงานพิธีต่าง ๆ ของกรมทรัพยากรธรณี
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินงานด้านศูนย์บริการประชาชน การเผยแพร่ภารกิจ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร
 
(๒) ประมวลกิจกรรม แผน และผลงาน ความรู้ ความก้าวหน้า ข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง เพื่อเผยแพร่ แก่หน่วยงานภายในและภายนอก รวมทั้งสื่อมวลชนและสาธารณชน
 
(๓) ออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์
 
(๔) จําหน่ายเอกสารเผยแพร่ แผ่นพับ หนังสือ เอกสารประชาสัมพันธ์ของกรมทรัพยากรธรณี
 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนแผนและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณ
 
(๒) ตรวจติดตาม รายงานผล วิเคราะห์ระดับความสําเร็จและประเมินผลตามแผนการปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
 
(๓) ดําเนินการสนับสนุนการตรวจราชการ
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนทรัพยากรบุคคล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล การวางแผนอัตรากําลัง โครงสร้าง การกําหนดตําแหน่ง และการจัดระบบงาน
 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน ประเมินบุคคลและผลงาน การเลื่อนตําแหน่ง และการออกจากราชการ
 
(๓) ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน บําเหน็จความชอบ การจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
 
(๔) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําและการเก็บรักษาทะเบียนประวัติและฐานข้อมูลทรัพยากรบุคคล
 
(๕) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
(๖) ดําเนินการเกี่ยวกับการเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม การรักษาวินัยและจรรยาข้าราชการและการคุ้มครองระบบคุณธรรม
 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนการคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Government Fiscal Management Information System : GEMIS)
 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการอนุมัติเงินประจํางวด การโอนเปลี่ยนแปลงเพิ่ม/ลดรายการงบประมาณ การขอกันเงินงบประมาณเหลื่อมปี การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 
(๓) การจัดการเงิน การตรวจสอบ ควบคุมการเบิกจ่ายเงิน การรับ-จ่ายเงิน และการเก็บรักษา เงินทุกประเภทของกรม เงินบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
 
(๔) ควบคุม ตรวจสอบการจัดทําบัญชีส่วนราชการของกรม
 
(๕) เงินสวัสดิการกรมทรัพยากรธรณี
 
(๖) ตรวจสอบใบสําคัญขอเบิกเงินเบิกจ่ายเงินกองทุนในระบบ GFMIS และให้คําปรึกษาและสอบทาน การจัดทําบัญชีกองทุน
 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนการพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงานการจัดหา พัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ การจัดทําข้อมูลหลักผู้ขาย/ผู้รับจ้าง
 
(๒) การแลกเปลี่ยน การเช่า การยืม การควบคุม การจําหน่ายพัสดุ ให้คําปรึกษาข้อเสนอการปฏิบัติ เกี่ยวกับการพัสดุ การจัดทํารายงานผลดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
(๓) การจัดทําสัญญา ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง การบริหารสัญญา การจัดทําทะเบียนบัญชีควบคุมพัสดุ การตรวจสอบจัดทํารายงานพัสดุประจําปี การซ่อมบํารุงรักษาพัสดุ
 
(๔) ตรวจสอบจัดทําเอกสารสําคัญประกอบการเบิกจ่ายเงิน การบันทึกรายการ PO ในระบบ GFMIS
 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแหล่งซากดึกดําบรรพ์และ ซากดึกดําบรรพ์ ตลอดจนกําหนดมาตรฐานซากดึกดําบรรพ์ รวมทั้งรวบรวม จัดเก็บรักษาหลักฐานอ้างอิงซากดึกดําบรรพ์
 
(๒) กํากับ ดูแล และติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๓ ส่วน ประกอบด้วย
 
ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของกอง
 
(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนบริหารการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) เสนอแนะนโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแหล่งซากดึกดําบรรพ์ และซากดึกดําบรรพ์
 
(๒) ทําหน้าที่เลขานุการและให้การสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ คณะกรรมการบริหารกองทุนจัดการซากดึกดําบรรพ์ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
(๓) พัฒนาและปรับปรุงกลไกและระบบที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและบริหารจัดการซากดึกดําบรรพ์
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนมาตรฐานและข้อมูลซากดึกดําบรรพ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) พัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานทางวิชาการด้านซากดึกดําบรรพ์ รวมทั้งออกแบบพัฒนาและปรับปรุง ระบบการรวบรวม จัดเก็บ และรักษาหลักฐานอ้างอิงซากดึกดําบรรพ์ในระดับประเทศ
 
(๒) จัดทํา นําเข้า จัดเก็บข้อมูล ในระบบทะเบียนแหล่งซากดึกดําบรรพ์และซากดึกดําบรรพ์
 
(๓) เผยแพร่และให้บริการองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการคุ้มครองและบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ และซากดึกดําบรรพ์
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนอนุรักษ์และจัดการซากดึกดําบรรพ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) กํากับดูแลและติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
(๒) กํากับดูแลการขึ้นทะเบียนซากดึกดําบรรพ์ แหล่งซากดึกดําบรรพ์ และการประกาศเขตสํารวจ และศึกษาวิจัยแหล่งซากดึกดําบรรพ์
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองทรัพยากรแร่
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจ การตรวจสอบ การเก็บข้อมูล การประเมินศักยภาพและการผลิต ข้อมูลแผนที่ทรัพยากรแร่
 
(๒) ประเมินปริมาณสํารอง ความสมบูรณ์ มูลค่า และความเป็นไปได้ในการพัฒนาแหล่งแร่
 
(๓) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านทรัพยากรแร่
 
(๔) จัดทําและกําหนดมาตรฐานด้านทรัพยากรแร่ของประเทศ
 
(๕) พัฒนา รวบรวม จัดเก็บตัวอย่างทรัพยากรแร่ เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง
 
(๖) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และ คณะกรรมการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
(๗) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๓ ส่วน ประกอบด้วย
 
ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของกอง
 
(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรแร่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) สํารวจ ตรวจสอบ จัดทํา จัดเก็บข้อมูลทรัพยากรแร่ ประเมินศักยภาพแร่และปริมาณทรัพยากรแร่ ของประเทศ
 
(๒) พัฒนาและปรับปรุงข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่ในรูปแบบและมาตราส่วนต่าง ๆ ในระดับประเทศ
 
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการจําแนกเขตพื้นที่ศักยภาพแร่ การจัดลําดับความสําคัญ พื้นที่ศักยภาพแร่และพื้นที่ที่มีศักยภาพในการทําเหมืองแร่ของประเทศ
 
(๔) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์ความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์พื้นที่ และ การพัฒนาแหล่งแร่ รวมถึงประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ ของประเทศกับหน่วยงานอื่น
 
(๕) ตรวจสอบข้อมูลธรณีวิทยาแหล่งแร่ ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่ และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ตามกฎหมาย ว่าด้วยแร่และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนมาตรฐานและข้อมูลทรัพยากรแร่ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) สํารวจ ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านทรัพยากรแร่ของประเทศ
 
(๒) จัดทําและกําหนดมาตรฐานด้านทรัพยากรแร่ของประเทศ รวมถึงหลักเกณฑ์หรือข้อกําหนด ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
(๓) พัฒนา รวบรวม จัดเก็บตัวอย่างทรัพยากรแร่ เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย การอ้างอิง และพัฒนา ทรัพยากรแร่ของประเทศ
 
(๔) ให้บริการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านทรัพยากรแร่
 
(๕) การประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ ด้านทรัพยากรแร่
 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนเลขานุการคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) รับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติ และคณะอนุกรรมการ
 
(๒) ประสานงานกับคณะกรรมการตามกฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มี การดําเนินการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนแม่บทการบริหารจัดการแร่
 
(๓) ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการแร่แห่งชาติมอบหมาย หรือปฏิบัติงาน ร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองเทคโนโลยีธรณี
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) สํารวจ ศึกษา วิจัย พัฒนา ตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค รวมทั้ง ดําเนินการแปลความหมายทางธรณีวิทยาจากข้อมูลระยะไกล เจาะสํารวจ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสํารวจ ธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค และข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ เพื่อสนับสนุนงานด้านธรณีวิทยา ธรณีวิศวกรรม และทรัพยากรธรณี
 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี และพื้นที่อันควรอนุรักษ์ ทางธรณีวิทยา
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๒ ฝ่าย ๓ ส่วน ประกอบด้วย
 
ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของกอง
 
(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายสนับสนุนเทคนิคและศิลปกรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ออกแบบ จัดทํา และผลิตสื่อความหมาย และสื่อเผยแพร่สาธารณะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา และฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี พื้นที่อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา และพื้นที่ตามกฎหมายในส่วนที่ กรมทรัพยากรธรณีเกี่ยวข้อง
 
(๒) สนับสนุนงานเทคนิคทางด้านศิลปกรรมและการออกแบบ สร้างแบบจําลองที่เกี่ยวข้องกับ ภารกิจด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนธรณีเทคนิค มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) สํารวจ ศึกษา วิจัย พัฒนา ตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค รวมทั้ง ดําเนินการแปลความหมายทางธรณีวิทยาจากข้อมูลระยะไกล
 
(๒) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านการสํารวจธรณีฟิสิกส์ ธรณีเคมี และธรณีเทคนิค และข้อมูลธรณีฟิสิกส์ทางอากาศ เพื่อสนับสนุนงานด้านธรณีวิทยา ธรณีวิศวกรรม และทรัพยากรธรณี
 
(๓) พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยี ติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ศึกษา วิจัย พัฒนา ฟื้นฟูพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณีและพื้นที่อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา ในเชิงวิชาการ เชิงเทคนิค และเชิงธรณีวิศวกรรม
 
(๒) ประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการสงวน การอนุรักษ์ และการฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนวิศวกรรมธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) พัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านธรณีวิศวกรรมและการเจาะสํารวจ เพื่อสนับสนุนภารกิจ ด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณีของกรมทรัพยากรธรณี
 
(๒) สนับสนุนงานด้านธรณีวิศวกรรมและการเจาะสํารวจที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และพิพิธภัณฑ์ของกรมทรัพยากรธรณี รวมถึงการดูแล ซ่อมแซม บํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และเครื่องจักรกล
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองธรณีวิทยา
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจ การตรวจสอบ การเก็บข้อมูล และการผลิตข้อมูลและแผนที่ธรณีวิทยา
 
(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา
 
(๓) จัดทําและกําหนดมาตรฐานทางธรณีวิทยาของประเทศ
 
(๔) พัฒนา รวบรวม และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยา เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง รวมถึงการจัดการด้านอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา และอุทยานธรณี ตลอดจนบริหาร จัดการพิพิธภัณฑ์แร่-หิน ในกรุงเทพมหานคร
 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๓ ส่วน ประกอบด้วย
 
ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของกอง
 
(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนบริหารจัดการธรณีวิทยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) สํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล จัดทําฐานข้อมูล ผลิตข้อมูลและแผนที่หินอุตสาหกรรม
 
(๒) เสนอความเห็นเพื่อการกําหนดพื้นที่และการจัดทํานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน มาตรการ และแนวทางเกี่ยวกับการบริหารจัดการหินอุตสาหกรรม
 
(๓) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยแร่และกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการแร่
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนมาตรฐานและข้อมูลธรณีวิทยา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) สํารวจ ตรวจสอบ ปรับปรุง เก็บรวบรวมข้อมูล และผลิตข้อมูลแผนที่ธรณีวิทยาในระดับประเทศ
 
(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยาในระดับประเทศ
 
(๓) จัดทํา กําหนดมาตรฐานและประมวลวิธีปฏิบัติทางธรณีวิทยาของประเทศ
 
(๔) พัฒนา รวบรวม และจัดเก็บหลักฐานทางธรณีวิทยา เพื่อการเรียนรู้ การวิจัย และการอ้างอิง และบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์แร่-หินกรุงเทพมหานคร
 
(๕) เผยแพร่องค์ความรู้ และให้บริการทางวิชาการ
 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนอนุรักษ์มรดกธรณีและอุทยานธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) สํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล จัดทําฐานข้อมูล และผลิตข้อมูลแหล่งมรดกธรณี แหล่งท่องเที่ยว ทางธรณีวิทยา และพื้นที่ศักยภาพอุทยานธรณีของประเทศ
 
(๒) บริหารจัดการและส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกธรณี แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา และอุทยานธรณี ของประเทศ
 
(๓) ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนเลขานุการของคณะกรรมการระดับประเทศ คณะอนุกรรมการ และ คณะทํางานที่เกี่ยวข้อง
 
(๔) พัฒนากลไกการมีส่วนร่วมด้านอนุรักษ์มรดกธรณี แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา และ อุทยานธรณีของประเทศ
 
(๕) ประสานงานหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับดําเนินการด้านอุทยานธรณี ระดับโลกและยูเนสโก
 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจ การตรวจสอบ การศึกษา และการวิจัยด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย เพื่อการวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค การวางแผนจัดการ . เกี่ยวกับพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย การกัดเซาะชายฝั่งทะเลและตลิ่งแม่น้ํา
 
(๒) รวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล และพัฒนาระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัย
 
(๓) จัดทําและกําหนดมาตรฐาน ข้อกําหนด หลักเกณฑ์ทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย ของประเทศ
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๑ ศูนย์ ๒ ส่วน ประกอบด้วย
 
ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของกอง
 
(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) พัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในระดับประเทศ
 
(๒) ติดตาม เฝ้าระวัง และประเมินสถานการณ์ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัยในระดับประเทศ
 
(๓) ประสานและสนับสนุนการดําเนินงานด้านการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนมาตรฐานและข้อมูลธรณีพิบัติภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) สํารวจ ตรวจสอบ ศึกษาวิจัย รวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลธรณีพิบัติภัยในระดับประเทศ
 
(๒) พัฒนามาตรฐาน ข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ทางธรณีพิบัติภัยของประเทศ
 
(๓) ศึกษาและประเมินผลกระทบด้านธรณีพิบัติภัยที่ส่งผลต่อการวางผังเมืองและชุมชน การวาง โครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
 
(๔) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบเหตุธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อการวางผังเมือง และชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) สํารวจ ตรวจสอบ ศึกษาวิจัย รวบรวม จัดเก็บ และประมวลผลข้อมูลด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม : เพื่อการวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค การกัดเซาะชายฝั่งทะเลและตลิ่งแม่น้ํา
 
(๒) พัฒนามาตรฐาน ข้อกําหนด และหลักเกณฑ์ทางธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมของประเทศ
 
(๓) ศึกษาและประเมินผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ส่งผลต่อการวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค การกัดเซาะชายฝั่งทะเลและตลิ่งแม่น้ำ
 
(๔) เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการลดผลกระทบด้านธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ เพื่อการวางผังเมืองและชุมชน การวางโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค การกัดเซาะ ชายฝั่งทะเลและตลิ่งแม่น้ํา
 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) ให้บริการการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี
 
(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาการวิเคราะห์และตรวจสอบตัวอย่างทรัพยากรธรณี
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๑ ศูนย์ และ ๓ ส่วน ประกอบด้วย
 
ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของกอง
 
(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ มอบหมาย
 
ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) จัดทําแผนงานและงบประมาณด้านงานวิจัยและนวัตกรรมของกรมทรัพยากรธรณี
 
(๒) กํากับดูแลผลการดําเนินงานวิจัยและนวัตกรรมของกรมทรัพยากรธรณี
 
(๓) พัฒนาบุคลากรด้านวิจัยทั้งในและต่างประเทศ แสวงหาแหล่งทุนวิจัยและเผยแพร่งานวิจัย ระดับประเทศและสากล
 
(๔) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานวิจัยของบุคลากร และการนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ เพิ่มมูลค่า หรือสนับสนุนภารกิจกรมทรัพยากรธรณี
 
(๕) ฝึกอบรมวิชาการและสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระดับประเทศและนานาชาติ
 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนวิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ำ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) วิเคราะห์ดินและตะกอนธารน้ํา เพื่อการสํารวจแหล่งแร่และสิ่งแวดล้อมทางธรณีวิทยาและ ทรัพยากรธรณี
 
(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบดินและตะกอนธารน้ํา
 
(๓) สํารวจ ศึกษา วิจัยด้านสารพิษตามธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการทางธรณีวิทยาและ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนวิเคราะห์รัตนชาติและธรณีวัตถุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) วิเคราะห์ตรวจสอบรัตนชาติและอัญมณี เพื่อให้ทราบชนิดและคุณภาพและพิสูจน์ความแท้จริง
 
(๒) วิเคราะห์ตรวจสอบธรณีวัตถุต่าง ๆ โดยใช้วิธีการทางฟิสิกส์พื้นฐาน เครื่องมือ หรือเทคโนโลยีชั้นสูง
 
(๓) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบรัตนชาติและธรณีวัตถุ
 
(๔) สํารวจ ศึกษา และวิจัยด้านการเพิ่มมูลค่ารัตนชาติและธรณีวัตถุ
 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนวิเคราะห์แร่และหิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) วิเคราะห์แร่ หิน และธรณีวัตถุอื่น ๆ เพื่อให้ทราบปริมาณขององค์ประกอบทางเคมี
 
(๒) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านการวิเคราะห์และตรวจสอบแร่และหิน
 
(๓) สํารวจ ศึกษา และวิจัยด้านการนําไปใช้ประโยชน์หรือเพิ่มมูลค่าแร่และหิน
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) เสนอความเห็นเพื่อการกําหนดพื้นที่และการจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
 
(๒) เสนอให้มี ปรับปรุง หรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ และมาตรการเกี่ยวกับ การสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย รวมทั้งกํากับ ดูแล ประเมินผลและติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย และมาตรการ
 
(๓) จําแนกพื้นที่แหล่งทรัพยากรธรณี พื้นที่อันควรอนุรักษ์ทางธรณีวิทยา พื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย และมลพิษ ตลอดจนพื้นที่เพื่อการพัฒนาและการฟื้นฟู
 
(๔) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๓ ส่วน ประกอบด้วย
 
ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของกอง
 
(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) จัดทํานโยบาย แผน และยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี
 
(๒) ปรับปรุง แก้ไข และปฏิรูปแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงาน และแผนพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ หรือนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
 
(๓) ให้ข้อมูลเชิงนโยบายต่อคณะรัฐมนตรี รัฐสภา หรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการปฏิรูปและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนติดตามและประเมินผล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์กรมทรัพยากรธรณี และหน่วยงานในสังกัด
 
(๒) บริหารและขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาองค์กร ให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด
 
(๓) ประสานความร่วมมือด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยกับหน่วยงานหรือองค์กรในประเทศ
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศตามพันธกรณีหรือ ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมทรัพยากรธรณี
 
(๒) เสนอแนะนโยบาย ความเห็น ท่าทีในการเจรจาและการประชุมระหว่างประเทศ และเสนอผู้แทน เพื่อเข้าร่วมการประชุมในเวทีระหว่างประเทศ
 
(๓) พัฒนาบุคลากร ระบบข้อมูล และเผยแพร่งานความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 
(๒) ดําเนินการเกี่ยวกับระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ และเป็นศูนย์กลางเครือข่าย , ข้อมูลสารสนเทศของกรม
 
(๓) ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ของกรม
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๑ ฝ่าย ๓ ส่วน ประกอบด้วย
 
ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของศูนย์
 
(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) เสนอแนะแนวทาง นโยบาย มาตรการ และจัดทําแผนปฏิบัติการดิจิทัลให้สอดคล้องกับ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงกํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลให้เป็นไปตามข้อเสนอแนะ แนวทาง นโยบาย มาตรการ และแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกรม
 
(๒) ศึกษาวิเคราะห์ และกําหนดมาตรฐานข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี ตามกรอบการแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
(๓) ประสานดําเนินการร่วมกับคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวง และเป็นเลขานุการคณะทํางานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกรม
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนจัดการข้อมูลสารสนเทศแผนที่และห้องสมุด มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยของประเทศ
 
(๒) พัฒนา จัดทําระบบ และผลิตแผนที่ธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยของประเทศ ตามหลักมาตรฐานสากล
 
(๓) ให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแผนที่ และบริหารจัดการห้องสมุด
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ออกแบบและพัฒนาโครงสร้างเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐานและระบบงานสารสนเทศประยุกต์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงการสื่อสาร การปฏิบัติงาน และสนับสนุนการตัดสินใจ
 
(๒) บริหารจัดการและรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย ข้อมูลสารสนเทศของกรม
 
(๓) ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ จัดทําแผนและดําเนินการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
 
(๔) ดูแล ซ่อมแซม และบํารุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย ระบบสารสนเทศ และระบบงานคอมพิวเตอร์
 
(๕) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สํานักงานทรัพยากรธรณีเขต ๑
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย
 
(๒) สํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพ ผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่
 
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย รวมทั้งประสานการดําเนินการเหตุฉุกเฉินด้านธรณีพิบัติภัย
 
(๔) กํากับ ดูแล ติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
(๕) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา เฉพาะในเขตพื้นที่ ในส่วนภูมิภาค
 
(๖) ให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
 
(๗) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์แหล่งซากดึกดําบรรพ์และซากดึกดําบรรพ์ และเฝ้าระวัง ธรณีพิบัติภัย
 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๒ ฝ่าย ๑ ส่วน ๑ พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย
 
ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุงานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของสํานักงาน
 
(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายสํารวจทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) สนับสนุนการสํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(๒) สนับสนุนการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(๓) ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม และบํารุงรักษาพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย ในระดับภูมิภาค
 
(๒) สํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพ และผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่ ในระดับภูมิภาค
 
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยในระดับภูมิภาค รวมทั้งประสานการดําเนินการ เหตุฉุกเฉินด้านธรณีพิบัติภัย
 
(๔) ให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยในระดับภูมิภาค
 
(๕) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์แหล่งซากดึกดําบรรพ์และซากดึกดําบรรพ์ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยในระดับภูมิภาค
 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดลําปาง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
(๒) กํากับ ดูแล และติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ในระดับภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองชากดึกดําบรรพ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
(๓) รวบรวมและจัดทําคลังหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดําบรรพ์ เฉพาะในเขตพื้นที่ในส่วนภูมิภาค
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สํานักงานทรัพยากรธรณีเขต ๒
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย
 
(๒) สํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพ ผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่
 
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย รวมทั้งประสานการดําเนินการเหตุฉุกเฉินด้านธรณีพิบัติภัย
 
(๔) กํากับ ดูแล ติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
(๕) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา เฉพาะในเขตพื้นที่ ในส่วนภูมิภาค
 
(๖) ให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
 
(๗) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์แหล่งซากดึกดําบรรพ์และซากดึกดําบรรพ์ และเฝ้าระวัง . ธรณีพิบัติภัย
 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๒ ฝ่าย ๑ ส่วน ๑ ศูนย์ ๑ พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย
 
ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของสํานักงาน
 
(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายสํารวจทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) สนับสนุนการสํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(๒) สนับสนุนการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(๓) ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม และบํารุงรักษาพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย : ในระดับภูมิภาค
 
(๒) สํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพ และผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่ ในระดับภูมิภาค
 
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยในระดับภูมิภาค รวมทั้งประสานการดําเนินการ เหตุฉุกเฉินด้านธรณีพิบัติภัย
 
(๔) ให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยในระดับภูมิภาค
 
(๕) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์แหล่งซากดึกดําบรรพ์และซากดึกดําบรรพ์ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยในระดับภูมิภาค
 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ศูนย์ศึกษาวิจัยและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ จังหวัดขอนแก่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
(๒) กํากับ ดูแล และติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ในส่วนที่รับผิดชอบในระดับภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
 
(๓) รวบรวมและจัดทําคลังหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดําบรรพ์ เฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
พิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
(๒) กํากับ ดูแล และติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ในส่วนที่รับผิดชอบในระดับภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
(๓) รวบรวมและจัดทําคลังหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดําบรรพ์ เฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สํานักงานทรัพยากรธรณีเขต ๓
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย
 
(๒) สํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพ ผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่
 
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย รวมทั้งประสานการดําเนินการเหตุฉุกเฉินด้านธรณีพิบัติภัย
 
(๔) กํากับ ดูแล ติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
(๕) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา เฉพาะในเขตพื้นที่ ในส่วนภูมิภาค
 
(๖) ให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
 
(๗) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์แหล่งซากดึกดําบรรพ์และซากดึกดําบรรพ์ และเฝ้าระวัง ธรณีพิบัติภัย
 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๒ ฝ่าย ๑ ส่วน ๑ ศูนย์ ๑ พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย
 
ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ . งานด้านแผนงานของสํานักงาน
 
(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายสํารวจทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) สนับสนุนการสํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(๒) สนับสนุนการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(๓) ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม และบํารุงรักษาพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย ในระดับภูมิภาค
 
(๒) สํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพ และผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่ ในระดับภูมิภาค
 
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยในระดับภูมิภาค รวมทั้งประสานการดําเนินการ เหตุฉุกเฉินด้านธรณีพิบัติภัย
 
(๔) ให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยในระดับภูมิภาค
 
(๕) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์แหล่งซากดึกดําบรรพ์และซากดึกดําบรรพ์ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยในระดับภูมิภาค
 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ศูนย์วิจัยทรัพยากรแร่และหิน จังหวัดระยอง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
(๒) กํากับ ดูแล และติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ในส่วนที่รับผิดชอบในระดับภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
 
(๓) รวบรวมและจัดทําคลังหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดําบรรพ์ เฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปทุมธานี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
(๒) กํากับ ดูแล และติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ในส่วนที่รับผิดชอบในระดับภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองชากดึกดําบรรพ์และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
 
(๓) รวบรวมและจัดทําคลังหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดําบรรพ์ เฉพาะในเขตพื้นที่รับผิดชอบในส่วนภูมิภาค
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
สํานักงานทรัพยากรธรณีเขต ๔
 
มีหน้าที่และอํานาจ ดังนี้
 
(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย
 
(๒) สํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพ ผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่
 
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ เฝ้าระวังธรณีพิบัติภัย รวมทั้งประสานการดําเนินการเหตุฉุกเฉินด้านธรณีพิบัติภัย
 
(๔) กํากับ ดูแล ติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์ และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
(๕) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา เฉพาะในเขตพื้นที่ ในส่วนภูมิภาค
 
(๖) ให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัย
 
(๗) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ ด้านการอนุรักษ์แหล่งซากดึกดําบรรพ์และซากดึกดําบรรพ์ และเฝ้าระวัง ธรณีพิบัติภัย
 
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
โดยแบ่งหน่วยงานภายในเป็น ๒ ฝ่าย ๑ ส่วน ๑ พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วย
 
ฝ่ายแผนงานและบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านธุรการ งานสารบรรณ การเงิน บัญชี พัสดุ งานด้านบุคคลและ งานด้านแผนงานของสํานักงาน
 
(๒) ประสานงานราชการต่าง ๆ ที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบโดยตรงของส่วนอื่น
 
(๓) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ฝ่ายสํารวจทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) สนับสนุนการสํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และธรณีพิบัติภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(๒) สนับสนุนการจัดนิทรรศการและการจัดแสดงในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(๓) ตรวจสอบ ดูแล ซ่อมแซม และบํารุงรักษาพิพิธภัณฑ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
ส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) ศึกษา วิจัย และพัฒนาด้านธรณีวิทยา แหล่งธรณีวิทยา ซากดึกดําบรรพ์ และธรณีพิบัติภัย ในระดับภูมิภาค
 
(๒) สํารวจ ตรวจสอบ เก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพ และผลิตข้อมูลและแผนที่ทรัพยากรแร่ ในระดับภูมิภาค
 
(๓) ติดตาม ตรวจสอบ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยในระดับภูมิภาค รวมทั้งประสานการดําเนินการ เหตุฉุกเฉินด้านธรณีพิบัติภัย
 
(๔) ให้คําปรึกษา แนะนํา และบริการข้อมูลทางวิชาการด้านธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม และธรณีพิบัติภัยในระดับภูมิภาค
 
(๕) สร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรแร่ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริม การมีส่วนร่วม การสร้างเครือข่าย และประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์แหล่งซากดึกดําบรรพ์และซากดึกดําบรรพ์ และเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยในระดับภูมิภาค
 
(๖) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
พิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มีหน้าที่ ความรับผิดชอบ ดังนี้
 
(๑) บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 
(๒) กํากับ ดูแล และติดตามการคุ้มครองซากดึกดําบรรพ์และการบริหารจัดการแหล่งซากดึกดําบรรพ์ ในระดับภูมิภาค ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองชากดึกดําบรรพ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
(๓) รวบรวมและจัดทําคลังหลักฐานอ้างอิงทางธรณีวิทยา ทรัพยากรธรณี และซากดึกดําบรรพ์ เฉพาะในเขตพื้นที่ในส่วนภูมิภาค
 
(๔) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
Pod Mod elektronik sigara Rulet Oyna canlı bahis siteleri güvenilir bahis siteleri amqsports.com supertotobet giriş bettingforward.com www.diyarbakirescort.com turkce altyazili porno hd porno telefonda sex porno istanbul escort izmir escort bayan