ข่าวประชาสัมพันธ์


 
 
 
กรมทรัพยากรธรณี โดยสำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4 ได้จัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านแหล่งซากดึกดำบรรพ์และการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณีสู่ชุมชนและมัคคุเทศก์ ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแหล่งซากดึกดำบรรพ์ และการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณีสู่ชุมชน มัคคุเทศก์ หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่จังหวัดกระบี่
 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการจัดการท่องเที่ยวเชิงธรณี รวมทั้งสร้างเครือข่ายอนุรักษ์แหล่งธรณี จังหวัดกระบี่ โดยการปลูกจิตสำนึกให้แก่ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของแหล่งซากดึกดำบรรพ์และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆในพื้นที่ ให้เกิดความรักและความหวงแหน ดูแลรักษาและการอนุรักษ์แหล่งธรณีอย่างยั่งยืน
 
โดยจัดงานในระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 16.00 น. ณ โรงแรมไดมอนด์ บีช รีสอร์ท (น้ำเมา) จังหวัดกระบี่