เอกสารเผยแพร่กรมทรัพยากรธรณี


 

สัมนาทางวิชาการ เรื่อง "ธรณีพิบัติภัยในประเทศไทย ปี 2562"

15 สิงหาคม 2562
    - 1.บทบาทกรมทรัพยากรธรณีกับการลดผลกระทบธรณี-ดร.สมหมาย เตชวาล-อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี
    - 2.การเตรียมความพร้อมรับมือธรณีพิบัติภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้-ดร.พีรนันท์ โตวชิราภรณ์-ADPC
    - 3.องค์ความรู้ธรณีวิทยากับความปลอดภัยของงานอุโมงค์-ดร.ธนู หาญพัฒนพานิชย์-สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
    - 4.วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์ ผ่านการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการแก้ไขปัญหาดินถล่มอย่างยั่งยืน-รศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
    - 5.วิธีการแก้ไขการกัดเซาะชายฝั่งในประเทศและต่างประเทศ-นายสุพจน์ จารุลักขณา-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - 6.การจัดการภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทย-นายบุรินทร์ เวชบรรเทิง-กรมอุตุนิยมวิทยา
    - 7.(ช่วงเสวนา)ความเสี่ยงแผ่นดินไหวประเทศไทย-ผศ.ดร.ภาสกร ปนานนท์-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
16 สิงหาคม 2562
     - 1.ลักษณะทางกายภาพของดินถล่มตามสภาพธรณีวิทยาของประเทศไทย-ดร.ประดิษฐ์ นูเล-กรมทรัพยากรธรณี
     - 2.การศึกษาความเป็นไปได้ในการตรวจหาความผิดปกติความร้อนจากแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลาง-รศ.ดร.พิษณุ วงศ์พรชัย-มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     - 3.กลุ่มรอยเลื่อยเมืองแหง รอยเลื่อนมีพลังที่ 16 ของประเทศไทย-นายสุวิทย์ โคสุวรรณ-กรมทรัพยากรธรณี
     - 4.กลุ่มแผ่นดินไหวขนาดเล็กในประเทศไทยการ'วิเคราะห์เชิงสถิติ'-รศ.ดร.สันติ ภัยหลบลี้-จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     - 5.สถานภาพชายฝั่งทะเลประเทศไทย-นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี-รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
     - 6.การสำรวจธรณีวิทยาทางทะเล เพื่อสนันสนุนงานป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง-นายอภิชัย กาญจนพันธุ์-กรมทรัพยากรธรณี
     - 7.การเตรียมความพร้อมรับมือธรณีพิบัติภัยในสถาบันการศึกษา-ดร.ปริญญา พุทธาภิบาล-มหาวิทยาลัยมหิดล
     - 8.เทคโนโลยีกับธรณีพิบัติภัย-นายประสงค์ ธัมมะปาละ-ศูนย์เตือนภัยแห่งชาติ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     - 9.การเตรียมความพร้อมรับมือแผ่นดินไหวในโรงเรียน-อ.ปัญจพาณ์ สุขโข-สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทรา สภากาชาดไทย