คณะผู้บริหาร


นายสมหมาย เตชวาล
อธิบดี
นายนิวัติ มณีขัติย์
รองอธิบดี
นายมนตรี เหลืองอิงคะสุต
รองอธิบดี
นายบุญรุ่ง เสืองามเอี่ยม
ผู้ตรวจราชการกรม
นายนราเมศวร์ ธีระรังสิกุล
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่ปรึกษา
ทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
- ว่าง -
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัย
และพัฒนาธรณีวิทยา
นายอนุกูล วงศ์ใหญ่
ผู้อำนวยการ
กองเทคโนโลยีธรณี
นายสุรชัย ศิริพงษ์เสถียร
ผู้อำนวยการ
กองธรณีวิทยา

น.ส.เสาวลักษณ์ ศรีดาแก้ว
เลขานุการกรม 
นางสุรีย์ ธีระรังสิกุล
ผู้อำนวยการ
กองคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์

นางสาวกฤตยา  ปัทมาลัย 
ผู้อำนวยการ
กองทรัพยากรแร่
นายนิมิตร ศรคลัง
ผู้อำนวยการ
กองธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
นางอัปสร สอาดสุด
ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์และตรวจสอบทรัพยากรธรณี
นายสุวภาคย์ อิ่มสมุทร
ผู้อำนวยการ
กองอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรณี
นายนิวัติ บุญนพ
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นายธีรพงษ์ ทองมาก
ผู้อำนวยการ
กลุ่มงานนิติการ

นางอดิภา ศรีวิลาศ
ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายในนายสุทธิศักดิ์ โทวนิช
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นายสุธี จงอัจฉริยกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 1
นายทินกร ทาทอง
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 2


นายธวัชชัย เทพสุวรรณ
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 3
 นายอานนท์  นนทโส 
ผู้อำนวยการ
สำนักงานทรัพยากรธรณี เขต 4