ข่าวประชาสัมพันธ์


รับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมทรัพยากรธรณี
 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหีือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่นเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งหรือนำซากดึกดำบรรพ์ หรือซากดึกดำบรรพ์ที่ได้ถูกแปรสภาพหรือเปลี่ยนแปลงเป็นรูปลักษณะอื่น ซึ่งไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์ที่พบในราชอาณาจักรออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. ..... และแบบฟอร์ม ทธ.จ.1-4
1. ข้อมูลสำหรับประกอบการรับฟังความคิดเห็น
2. ร่าง_ประกาศ กรมทรัพยากรธรณี
3. แบบฟอร์ม ทธ.จ. 1
4. แบบฟอร์ม ทธ.จ. 2
5. แบบฟอร์ม ทธ.จ. 3
6. แบบฟอร์ม ทธ.จ. 4

ช่องทางแสดงความคิดเห็น