ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 10  ก.ค. 2563

 
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30น. กรมทรัพยากรธรณี ได้ร่วมการประชุมคณะทำงานกำหนดพื้นที่ พัฒนาน้ำบาดาล ภายใต้อนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (ภายใต้คณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ) ที่ห้องประชุมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
สืบเนื่องจากปัญหาภัยแล้งในช่วงที่ผ่านมา คณะทำงานได้กำหนดแหล่งศักยภาพน้ำบาดาลใหม่ ๆ อาทิ ชั้น น้ำบาดาลในระดับลึก ยุคเทอร์เชียรี (Tertiary) โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่วิกฤติต่าง ๆ เช่น พื้นที่ EEC และพื้นที่ ภัยแล้งในภาคอีสาน ซึ่งเรื่องนี้จะมีการหารือเพิ่มเติม ในส่วนของกรมทรัพยากรธรณี ผู้แทน (ผอ. กองเทคโนโลยี ธรณี) ได้กล่าวถึงแหล่งศักยภาพน้ำบาดาลจากหินปูน ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ร้อยละ 30 ของประเทศให้ที่ประชุม รับทราบและพิจารณาเพิ่มเติม
 
นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ประสานการสำรวจข้อมูลบ่อน้ำบาดาลที่ส่วนราชการต่าง ๆ ได้ดำเนินการเจาะ และพัฒนา เพื่อนำมาปรับปรุงฐานข้อมูลบ่อน้ำบาดาลของประเทศให้เป็นปัจจุบัน โดยกำหนดระยะเวลา
ดำเนินการ 3 เดือน

ข่าวกองเทคโนโลยีธรณี