ปีงบประมาณ 2555


  
 
Introduction to Geographic Information Systems 6th
     
        
          Environmental Geology 9th ed., 2011
  
  
                
                 Understanding Earth 6th
     
         
         Visualizing Geology 2nd ed., 2009
  
  
 
Medical Geology : A Regional Synthesis 2011
     
 
Techniques in Archaeological Geology 1st ed., 2010
  
  
 
The Geology of Stratigraphic Sequences
     
 
Sedimentographica : A Photographic Atlas of
                Sedimentary Structures
  
  
 
The Earth\'s Land Surface ; Landforms and
               Processes in Gmorphology
     
 
                         Geochemistry
 
  
  
 
       Principles of Environment Geochemistry
     
 
                  Ammonoid Paleobiology
  
  
 
                 Geology of Gems 2003
     
 
Modern Luminescence Spectroscopy of Minerals
                     And Materials, 2010
  
  
 
                    Rubies & Sapphires
     
 
Turquoise : the World Story of a Fascinating
                            Gemstone
  
  
 
Protista 2 : Sarcodina, Chiefly Thecamoebians
                      (Part C : Vol.1)
     
 
Protista 2 : Sarcodina, Chiefly Thecamoebians
                       (Part  C : Vol.2)
  
  
 
Protoctista 1 : Charophyta 1 (Part B)
     
 
Protista 3 : Protozoa, Chiefly Radiolarian (Part D)