โครงการทรัพยากรธรณี


 
ผลงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
โครงการร่วมสำรวจธรณีวิทยาบริเวณแนวชายแดนมาเลเซีย-ไทย
MALAYSIA-THAILAND BORDER JOINT GEOLOGICAL SURVEY