ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี


ประเภทของทรัพยากรห้องสมุด

- รายงานวิชาการกรมทรัพยากรธรณี

ทรัพยากรหลักภายในห้องสมุด เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของบุคลากรและหน่วยงานภายในกรมทรัพยากรธรณี สามารถสืบค้นและอ่านเนื้อหาฉบับเต็ม (Full Text) จากระบบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

- หนังสือวิชาการต่างประเทศ

- หนังสืออ้างอิง

- ข่าวสารการธรณีและวารสารอื่นๆ

- เอกสารจากองค์การต่างประเทศ