ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร


โครงสร้างและการจัดองค์กร
กฏหมายที่รับผิดชอบและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี
อัตรากำลัง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจหลักและกลยุทธ์
โครงสร้างของกรมทรัพยากรธรณี
การแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลทั้งหมด..
อำนาจหน้าที่ที่สำคัญ
อำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรธรณี
ข้อมูลทั้งหมด..
แผนงาน โครงการและงบประมาณ
แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายงานนโยบายสำคัญของ ทส.
ข้อมูลทั้งหมด..
สรุปผลการดำเนินงาน
รายงานประจำปี 2556
รายงานประจำปี 2555
รายงานประจำปี 2554
รายงานประจำปี 2553
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2549 (งบปกติ)
ผลการดำเนินงานตามมติ ครม. และข้อสั่งการ รมว.ทส. ประจำปีงบประมาณ 2549
ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ รมว.ทส.
ผลการดำเนินงานตามมติ ครม. (งบกลาง'48)
ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2548 (งบปกติ)
ข้อมูลทั้งหมด..
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายเดือน
สรุปผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด..
ดรรชนีข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรธรณี
ดรรชนีข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรธรณีประจำปี พ.ศ. 2558
ด้านกฏหมาย
ด้านบริหารและจัดการทั่วไป
ด้านธรณีวิทยา
ด้านแร่
ด้านธรณีฟิสิกส์
สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของกรมทรัพยากรธรณี
 
 
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
 
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารจากกรมทรัพยากรธรณี
ข้อมูลทั้งหมด..
ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี
ห้องสมุดกรมทรัพยากรธรณี
ข้อมูลทั้งหมด..
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐
ข้อมูลทั้งหมด..
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารฯ
ข้อมูลทั้งหมด..