ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กระบวนงาน "การให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบหินและแร่ทั่วไป

1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้เดิม
 
 
1. ช่วงยื่นคำขอ 3 ขั้นตอน 3 จุดบริการ รวมระยะเวลา 45 นาที
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 6 ขั้นตอน 21 วันทำการ
                            
 
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่
 
 
สรุป
1.
ช่วงยื่นคำขอ 3 ขั้นตอน 3 จุดบริการ รวมระยะเวลา 45 นาที
2.  ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 5 ขั้นตอน 14 วันทำการ ยกเว้นสำหรับตัวอย่างที่มีรายการวิเคราะห์หาปริมาณแรร์เอิร์ทออกไซต์ ยกเว้นสำหรับตัวอย่างที่มีรายการวิเคราะห์เกิน 7 รายการต่อ 1 ตัวอย่าง ต่อ 1 คำขอรับบริการ