ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ


แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
กระบวนงาน "การให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบอัญมณีและรัตนชาติ

1) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่กำหนดไว้เดิม
 

สรุป
1. ช่วงยื่นคำขอ 4 ขั้นตอน 4 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง 45 นาที
2. ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 7 ขั้นตอน 11 วันทำการ
                            
 
2) แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการที่ปรับปรุงใหม่
 
 
สรุป
1.
ช่วงยื่นคำขอ 3 ขั้นตอน 3 จุดบริการ รวมระยะเวลา 1 ชั่วโมง 20 นาที
2.  ช่วงดำเนินการจนแล้วเสร็จ (รวมระยะเวลาช่วงยื่นคำขอด้วย) 4 ขั้นตอน 7 วันทำการ